CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„EDUKACYJNE LATO Z UŚMIECHEM W GMINIE BŁONIE”

     Projekt nr POKL.09.05.00-14-146/10 realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w terminie od 01.05.2011 do 30.09.2011 roku.

 & 1.

Informacje o projekcie

 

1.      Projekt „Edukacyjne Lato z Uśmiechem w Gminie Błonie” realizowany jest przez Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

2.      Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Błonie.

3.      Głównym celem projektu jest organizacja w czasie lata 2011r. aktywnego, twórczego wypoczynku letniego w formie trzech dwutygodniowych turnusów półkolonii.

4.      Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.      Projekt realizowany jest na terenie Błonia w terminie 01.05.2011 – 30.09.2011r.

6.      Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

&2.

Oferowane formy wsparcia

 

1.      Projekt przewiduje udzielenie wsparcia udzielone 135 osobom – Beneficjentom Ostatecznym Projektu.

2.      W ramach Projektu zrealizowane będą następujące działania:

A.      SPOTKANIE INFORMACYJNE dla uczestników projektu i ich rodziców– czerwiec 2011

B.      3 dwutygodniowe turnusy półkolonii organizowane w terminach:

·        27 VI 2011 – 8 VII 2011

·        18 VII 2011 – 29 VII 2011

·        01 VIII 2011 – 12 VIII 2011

C.      SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT – wrzesień 2011r.

& 3.

Uczestnicy Projektu (Beneficjenci ostateczni)

 

1.      Uczestnikami półkolonii mogą zostać dzieci w wieku 6-13 lat. Możliwy jest w szczególnych wypadkach udział w projekcie dzieci młodszych i starszych.

2.      W sytuacji gdy liczba osób chętnych do udziału w projekcie przekroczy planowaną, w pierwszej kolejności przyjmowani będą:

·        uczniowie SP2,

·        dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,

·        dzieci pochodzące z rodzin o niskich dochodach, rozbitych,

·        dzieci z klas I-III,

·        uczniowie, których rodzice pracują w czasie wakacji.

3.      Przy naborze uwzględniać będziemy podaną kolejność naboru i zasadę równości płci.

4.      Uczestnik projektu nie ponosi opłat z tytułu udziału w projekcie.

 

& 4.

 Zasady rekrutacji uczestników projektu

 

1.      Rodzice (opiekunowie) dzieci informowani są o  proponowanym rodzaju wsparcia ich dzieci w ramach projektu POKL (za pomocą ogłoszeń wywieszonych na terenie szkoły, ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, stowarzyszenia, gminy) – kwiecień 2011r.

2.       Rodzice zgłaszają chęć udziału dziecka w projekcie w sekretariacie szkoły – kwiecień 2011. Tworzona jest lista uczestników półkolonii oraz lista dodatkowa.

3.       Rodzice pobierają w sekretariacie szkoły kartę uczestnika półkolonii, podpisują zgłoszenie udziału dziecka w projekcie i zgodę na udostępnianie danych osobowych – maj/czerwiec 2011r.

4.       Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodzica i ucznia jest zobowiązaniem do czynnego i pełnego udziału w półkoloniach.

5.      Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

 

& 5.

Prawa i obowiązki uczestników Projektu

 

1.       Każdy uczestnik Projektu ma prawo do uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii.

2.        Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

·        złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

·         systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,

·         wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,

·         bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,

·        stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu,

·        przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,

·         informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

 

& 6.

Postanowienia końcowe

 

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikając z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.

2.        Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

3.       Realizator projektu ma prawo zmiany Regulaminu oraz wprowadzenia dodatkowych postanowień.

4.       W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu.

  

Błonie, 01.04.2011r.