„Bez pogodnego, pełnego dziecięctwa całe życie jest kalekie”
Janusz Korczak


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu.

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „KORCZAKOWSKIE IMPRESJE –

organizacja konkursu plastycznego i fotograficznego dla uczczenia Roku Janusza Korczaka” i współfinansowany przez powiat warszawski zachodni oraz gminę Błonie.

 

II. GŁÓWNYM CELEM KONKURSU JEST:

1. uczczenie Roku Korczakowskiego ogłoszonego przez Sejm RP w związku z 70 rocznicą śmierci Janusza Korczaka i stuletnią rocznicą założenia Domu Sierot. 

 

Cele szczegółowe:

Zasady konkursu:

 1. Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i średnich  powiatu warszawskiego zachodniego.

 2. Zadaniem uczestników konkursu jest ukazanie dzieci (młodzieży) – mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego w naturalnych czynnościach życiowych: w czasie nauki, zabawy, uprawiania sportu itp. przy pomocy fotograficznych środków wyrazu.

 3. Konkurs będzie odbywać się w 3 kategoriach:

  I kategoria – klasy IV-VI

  II kategoria – gimnazja

  III kategoria – szkoły średnie

 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może przesłać maks. 3 zdjęcia - odbitki nie mniejsze niż 15x21 oraz w formie elektronicznej – płyta CD

 5. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe, nie mogą być przetwarzane za pomocą programów komputerowych, poza podstawowymi funkcjami.

 6. Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach.

 7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty),  będą dyskwalifikowane.

 8. Przesłane zdjęcia i pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania zdjęć w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, z podaniem danych osobowych autora.

 9. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć wypełniony formularz zawierający dane autora zdjęcia (imię, nazwisko, klasa, wiek, szkoła, nazwisko opiekuna).

 10. Ocena prac i decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Decyzja o wzięciu udziału w konkursie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu konkursu.

Kryteria oceny prac

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 15 listopada 2012 (do tego dnia prace powinny trafić do organizatorów).

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu; ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi w I połowie grudnia. O dokładnym terminie i miejscu uroczystości zakończenia konkursu poinformujemy w listopadzie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Aldoną Cyranowicz,  tel. 607 987 138 ; e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl