„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu.

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „KORCZAKOWSKIE IMPRESJE – organizacja konkursu plastycznego i fotograficznego dla uczczenia Roku Janusza Korczaka” i współfinansowany przez powiat warszawski zachodni oraz gminę Błonie.

 

II. GŁÓWNYM CELEM KONKURSU JEST:

uczczenie Roku Korczakowskiego ogłoszonego przez Sejm RP w związku z 70 rocznicą śmierci Janusza Korczaka i stuletnią rocznicą założenia Domu Sierot.

 

Cele szczegółowe:

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI), gimnazjalnych i średnich  powiatu warszawskiego zachodniego.

 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy będącej plastyczną interpretacją motta „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

 3. Konkurs będzie odbywać się w 4 kategoriach:

  •  I kategoria – klasy I-III

  •  II kategoria – klasy IV-VI

  •  III kategoria – gimnazja

  •  IV kategoria – szkoły średnie

 4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na kartonie typu brystol w rozmiarze nie większym niż A3. Każdy autor może złożyć 1 pracę. Prosimy o wytypowanie ze szkoły maks. 5 prac w każdej kategorii.

 5. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z następującymi informacjami:
  a) tytuł pracy
  b) imię, nazwisko, wiek autora
  c) nazwa i adres szkoły, klasa, do której uczęszcza autor
  f) imię i nazwisko nauczyciela – opieku
  na

 6. Kryteria oceny prac konkursowych

  •  Zgodność z tematem.

  •  Oryginalność wypowiedzi plastycznej, inwencja twórcza.

  •  Dobór środków i techniki plastycznej

  •  Walory plastyczne – kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

  •  Samodzielność pracy.

  •  Ogólny wyraz artystyczny.

 7. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatorów konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw, w ramach publikacji (tez elektronicznych). Wykonując prace na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na ich ewentualne upowszechnienie przez organizatora oraz na udostępnienie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły).

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – 15 listopada 2012 (do tego dnia prace powinny trafić do organizatorów)

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać listownie do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu; ul. Narutowicza 21, 05-870 Błonie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi w I połowie grudnia. O dokładnym terminie i miejscu uroczystości zakończenia konkursu poinformujemy w listopadzie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Aldoną Cyranowicz,  tel. 607 987 138 ; e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl