REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA WYMARZONA SZKOŁA”

w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA
„W szkole jest fajnie!”
Projekt współfinansowany jest przez MEN

 1. Postanowienia ogólne

Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci  5, 6- letnich.

2. Cele konkursu

3. Uczestnicy konkursu

 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci 5 – 6 letnie z błońskich przedszkoli i szkół.

 

4. Zasady przeprowadzenia konkursu

 

Zadania  dla uczestników konkursu:

 

Do konkursu należy zgłaszać prace plastyczne

Preferujemy prace indywidualne. W przypadku prac grupowych prosimy, aby grupa małych artystów nie przekraczała 4 osób.

 

Sposób przekazywania prac: osobiście lub przesyłka do SP2 do dnia 1 grudnia 2012r.

 

5. Skład komisji konkursowej

W skład komisji konkursowej wchodzą minimum 4 osoby, w tym przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, plastycy, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, przedstawiciel Stowarzyszenia.

 

6. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą pod względem:

zgodności z tematem, tj. prezentowanie obrazu szkoły według wyobrażeń przedszkolaków,

różnorodności stosowanych technik plastycznych,

walorów artystycznych i estetycznych.

 

 7. Sposób opisania prac konkursowych:

Każdą praca musi być zabezpieczona i opisana (kartka naklejona z tyłu pracy): imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa przedszkola.

 

8. Zasady nagradzania

Przewiduje się nagrody dla grupy wiekowej 5 i 6 – latków, oddzielnie oceniane będą prace indywidualne i zespołowe.

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 12 XII 2012 roku. Tego dnia o godz. 10.00 w Centrum Kultury odbędzie się uroczystość kończąca projekt.

 

9. Informacje

Informacji dotyczących konkursu udziela: Aldona Cyranowicz – 607987138; o.usmiech.ucznia@tlen.pl