Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka i Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA zapraszają do udziału w konkursie plastycznym i literackim, organizowanych w ramach realizacji projektu „RAZEM W ZABAWIE I NAUCE”, współfinansowanego przez MEN

 

TYTUŁ KONKURSU: TACY SAMI

 

Regulamin konkursu:

 

Cele konkursu:

 

Forma konkursu:

Uczniowie wykonują prace plastyczne, piszą wiersz lub tekst prozą o podanej wyżej tematyce.

 

Warunki uczestnictwa:

W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów (pełnosprawni i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

 

Wymogi techniczne:

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką płaską na formacie A3 (duży blok rysunkowy)

Kryteria oceny pracy plastycznej:

-zgodność z tematem konkursu

-poprawność  pod względem kompozycji i operowania danymi technikami plastycznymi

-oryginalność interpretacji plastycznej tematu

 

Prace literackie:

Proza: dowolna forma, np. opowiadanie, list, głos w dyskusji, rozprawka, charakterystyka

Poezja - 1 wiersz

 

Kryteria oceny pracy literackiej:

· zgodność treści z tematem

· samodzielność i oryginalność ujęcia tematu

· zgodność struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi

· poprawność językowa,  ortograficzna i interpunkcyjna.

 

Każda praca powinna zawierać metryczkę :

· imię i nazwisko autora

· wiek

· klasa

· nazwa szkoły

 

Termin konkursu:

Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu, ul. Narutowicza 21 do dnia 12 grudnia 2012 roku

 

Komisja oceniająca:

Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody.

O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie/e-mailem. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia O UŚMIECH UCZNIA.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Aldoną Cyranowicz,  tel. 607 987 138 ; e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl