REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO – EDYCJA II

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Różne oblicza patriotyzmu – aktywizacja dzieci i młodzieży wokół działań służących kształtowaniu i pielęgnowaniu szacunku dla polskiego języka, polskiej literatury, muzyki i historii narodowej” i współfinansowany przez powiat warszawski zachodni oraz gminę Błonie.

 

CELE KONKURSU:

1.      doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i interpunkcyjnej;

2.      kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;

3.      kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;

4.      upowszechnianie kultury języka, kształcenie szacunku dla mowy ojczystej,

5.      krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny, motywowanie do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, interpunkcji, poprawności językowej,

6.      integracja środowisk szkolnych powiatu warszawskiego zachodniego.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół powiatu warszawskiego zachodniego.

2.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.      Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemne lub e-mailowe zgłoszenie do dnia 17 maja 2013r. (listownie: Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA, ul. Narutowicza 21 05-870 Błonie lub elektronicznie - e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl)

4.      Zgłaszające uczestników szkoły zobowiązane są do podania danych osobowych uczniów: imię, nazwisko, klasa, wiek, nauczyciel przygotowujący do konkursu.

5.      Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.

6.      Zgłaszając uczniów, prosimy także o podanie danych nauczycieli (imię i nazwisko), którzy uczestniczyć będą w pracach Komisji Konkursowych czuwających nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Chętnie  przyjmiemy również zgłoszenia polonistów chętnych do sprawdzania prac konkursowych.

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1.      Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie dyktanda o różnym stopniu trudności, uzależnionym od wieku.

2.      Konkurs odbywać się będzie w 5 kategoriach wiekowych:

·         Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych.

·         Uczniowie klas piątych szkół podstawowych,

·         Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych,

·         Uczniowie gimnazjów,

·         Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

3.      Szkoły, które przystąpią do konkursu, proszone są o wytypowanie po 3-4 uczniów z każdego rocznika (maks. 10-12 uczestników ze szkoły).

4.      DYKTANDO o tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbędzie się dnia 29 maja 2013  o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu.

5.      Prace konkursowe będą kodowane. Rozkodowanie prac nastąpi po ich sprawdzeniu.

6.      Podczas pisania DYKTANDA nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów) itp.

7.      Niedostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego.

8.      DYKTANDA nie wolno pisać „literami drukowanymi” ze względu na stosowanie wielkich liter.

9.      Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

10.  Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

11.  Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w „Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN”.

12.  Informacja o wynikach konkursu wysłana zostanie do wszystkich placówek. Nagrody przyznane zostaną w poszczególnych kategoriach wiekowych podczas uroczystości podsumowującej projekt. Jej termin podany zostanie podczas Dyktanda o Tytuł Mistrza Ortografii Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Udział w DYKTANDZIE jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.

2.      W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

  

W razie pytań prosimy o kontakt z Aldoną Cyranowicz,  tel. 607 987 138 ; e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl