REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „KORCZAKOWSKIE IMPRESJE –

organizacja konkursów literackich dla szkół powiatu warszawskiego zachodniego dla uczczenia Roku Janusza Korczaka” i współfinansowany przez powiat warszawski zachodni oraz gminę Błonie.

 

II. GŁÓWNYM CELEM KONKURSU JEST:

1.      uczczenie Roku Korczakowskiego ogłoszonego przez Sejm RP w związku z 70 rocznicą śmierci Janusza Korczaka i stuletnią rocznicą założenia Domu Sierot

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury,

• doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich,

• ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych młodych twórców,

• przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych i średnich powiatu warszawskiego zachodniego.

2.      Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy literackiej na temat: „Korczak. Dziecko. Nasze marzenia i pasje”. Praca może mieć różną formę literacką; może to być, np. wiersz, opowiadanie, refleksja, esej. Maks. objętość – 3 strony maszynopisu (papier A4).

3.      Na Konkurs należy zgłaszać utwory dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być wyłącznie indywidualne.

4.       Prace należy składać lub nadsyłać w terminie do 6 czerwca 2012 roku pod adresem: Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA przy Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Błoniu.

5.       Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

6.        Opowiadania będą oceniane pod względem:

1) oryginalności,

2) wartości artystycznych,

3) wartości językowych,

7.      Przesłanie tekstu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych.

8.      Udział w konkursie jest bezpłatny.

9.      Informacja o wynikach konkursu wysłana zostanie do placówek, których uczniowie nadeślą prace konkursowe. Nagrody przyznane zostaną w poszczególnych kategoriach wiekowych podczas uroczystości podsumowującej projekt. O jej dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo bądź telefonicznie.

10.  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych, w mediach oraz w wydawnictwie pokonkursowym tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Aldoną Cyranowicz,  tel. 607 987 138 ; e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl