SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „O UŚMIECH UCZNIA”

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

ZA ROK 2008

OD 14 MAJA2008 (DATA ZAREJESTROWANIA W KRS)

DO  31 XII 2008

I  Informacje rejestrowe i teleadresowe:

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA”

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka

ul. Narutowicza 21

05-870 Błonie

Tel/fax 0 22 7253260

e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl

1.      27 marca 2008r. – zebranie założycielskie Stowarzyszenia (20 założycieli)

·       Uchwała nr 1 – decyzja o powołaniu Stowarzyszenia

·       Uchwała nr 2 – przyjęcie Statutu

·       Uchwała nr 3 – Wybór członków Komitetu Założycielskiego

2.      14 maja 2008r. – data rejestracji Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

3.      28 maja 2008r. – zebranie wyborcze Stowarzyszenia – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.      25.06.2008r. – zmiana danych w KRS Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

NR KRS: 0000305910

NR REGON:141440920

NR NIP: 1181950851

Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

                                       I Oddział w Błoniu; ul. Poznańska 4

                                           Nr: 06 1240 2164 1111 0010 1924 3464

Zarząd Stowarzyszenia:                                                                  Komisja Rewizyjna:

Prezes: Aldona Maria Cyranowicz                                                  Jadwiga Zaczyńska

Wiceprezes: Anna Wieczorkowska                                                 Wojciech Janusz Kowalczyk

Skarbnik: Krystyna Sierakowska                                                     Michał Piotr Wysocki

Sekretarz: Mariola Elżbieta Siedlecka

II Cele statutowe (wyciąg ze Statutu, rozdział II, paragraf 7, 8)

& 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Działania na rzecz rozwoju szkoły w kierunku zapewnienia szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny (np. poprzez organizację zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, logopedycznych, prozdrowotnych, innych form terapii pedagogicznej);

2.      Działania na rzecz umożliwienie uczniom szkoły zdobywania dodatkowej wiedzy,  pobudzenia ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, kształcenia, wspierania i rozwijania ich uzdolnień oraz kreatywności, tworzenia warunków do intelektualnego, kulturalnego, sportowego rozwoju (np. poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kulturalno-oświatowych, innych);

3.      Wspieranie działalności edukacyjnej szkoły, wspomaganie jej planów dydaktyczno-wychowawczych;

4.      Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły;

5.      Inicjowanie i organizacja różnorodnych form wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie, wycieczki, „białe” i „zielone” szkoły);

6.      Wdrażanie dzieci do działań i zachowań proekologicznych;

7.      Uspołecznienie, uwrażliwienie uczniów szkoły;

8.      Wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw uczniów i ich rodziców (opiekunów);

9.      Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;

10.  Promowanie szkoły w środowisku;

11.  Inicjowanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami (naukowymi, kulturalnymi, innymi placówkami oświatowymi) oraz pomoc organizacyjna w tym zakresie.

§ 8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1.      Roztaczanie opieki organizacyjnej nad różnymi formami aktywności uczniów.

2.      Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, zielonych i białych szkół w kraju i poza jego granicami.

3.      Organizację zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, różnych form terapii itp.

4.      Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły

5.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych.

6.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z zapewnieniem szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

7.      Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

8.      Współdziałanie z samorządem, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji SP 2 w Błoniu.

9.      Współpracę z placówkami korczakowskimi w kraju i za granicą.

10.  Prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich. 

11.   Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej dorobek szkoły.

 

III Opis przeprowadzonych działań w ramach działalności statutowej:

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe w następujących dziedzinach:

1.      Projekty:

·     NIE PYTAJ, KOMU BIJE DZWON. BIJE ON TOBIE!” – projekt z edukacji rozwojowej, ścieżka popularyzatorska (współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej MSZ RP  w 2008r.) Nr dotacji ER- 2008-25. Projekt realizowany był od 27 VIII 2008 do 6 XII 2008.            

I etap miał charakter przygotowawczy. Obejmował szczegółowe rozplanowanie działań oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć warsztatowych. Podsumowaniem działań projektowych, a zarazem ich rozszerzeniem, wyjściem z hasłami edukacji rozwojowej do szerszej publiczności był Tydzień Edukacji Globalnej 17 - 21 XI 2008 roku. Każdy dzień poświęcony był określonej tematyce, np. prawom dziecka, Ziemi, życiu dzieci w różnych regionach świata.

      Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane cele. Uczniowie szkoły zdobyli podstawową wiedzę na temat: Konwencji Praw Dziecka, sytuacji ich rówieśników  żyjących, np. w Afryce, Milenijnych Celów Rozwoju, współzależności między Polską a krajami rozwijającymi się. Poszczególne klasy wzięły udział w wycieczkach do Muzeum Misyjnego i Galerii Instrumentów Folkowych. Przygotowanych zostało 5 przedstawień: „Dalekomorska podróż kukurydzy”, „Masz prawo do swych praw”, „Dziwny jest ten świat”, „Dzieci gwiazd”; „Dzieci świata”; wzięło w nich udział łącznie ponad 70 uczniów. Dzieci zaprezentowały je rówieśnikom, zaproszonym gościom, rodzicom podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (co najmniej 200 osób dorosłych zdobyło w ten sposób wiedzę na temat problemów rozwojowych na świecie). Uczniowie klas IV-VI dowiedzieli się na lekcjach ekologii o przyczynach, objawach i skutkach zmian klimatycznych. Przygotowanych zostało 18 prezentacji multimedialnych dotyczących klimatu i życia mieszkańców Afryki. Odbyły się 4 zaplanowane konkursy, wzięło w nich udział ponad 200 dzieci ze wszystkich placówek oświatowych Błonia. Odbył się koncert laureatów i wystawa pokonkursowa prac plastycznych. Ponad 140 uczniów brało udział w warsztatach i kołach zainteresowań. Dzieci wykonywały plakaty poświęcone Ziemi i problemom związanym z ociepleniem klimatu. Wydana została szkolna gazeta złożona z prac uczniów (100 egzemplarzy po 14 stron). Przygotowano materiały informacyjne w formie ulotek; prezentację do Internetu, metalowe znaczki (logo zaprojektowane przez dzieci i nauczycieli). Odbył się happening zatytułowany „Baloniki do nieba”. Mieszkańcy Błonia po raz pierwszy uczestniczyli w Tygodniu Edukacji Globalnej. Uczniowie zainteresowali się tematyką globalną, przekonali się, że świat jest większy i ciekawszy niż im się wydawało, a ich działania mogą mieć znaczenie dla ludzi żyjących w innych częściach Ziemi.

    Realizacja działań była możliwa dzięki dotacji, a także pomocy instytucji i osób prywatnych. Pomoc finansową i osobową otrzymaliśmy od Urzędu MiG Błonie, Firma Bakoma podarowała dzieciom jogurty, Firma McLane i RSP-H w Białutach - produkty żywnościowe. Bardzo zaangażowali się w poszczególne działania rodzice uczniów, np. przygotowali wraz z dziećmi potrawy z różnych stron świata i ekopiknik.

    Złożone 18 XII 2008 roku sprawozdanie merytoryczne i finansowe przyjęte zostało bez zastrzeżeń przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

·     Projekt „Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY” złożony 29 IX 2008r. do Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na kwotę – 8850 zł. Nie został przyjęty do realizacji. Zakładał on prowadzenie w soboty od 15.02.2008r do 20.06.2008r. zajęć adaptacyjno-integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Błoniu dla dzieci z błońskich przedszkoli.

·     Projekt „JESTEM, MYŚLĘ, POZNAJĘ, TWORZĘ” – w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Złożony 29 IX 2008r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 17 XI 2008r. otrzymaliśmy informację, że wniosek przeszedł pomyślnie etap weryfikacji formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. Zarejestrowano go w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr POKL. 09.05.00-14-384/08. Wnioskowana kwota dotacji: 50 000 zł.

·     „NA DOBRY POCZĄTEK DROGI PO UŚMIECH UCZNIA” – projekt rozwoju Stowarzyszenia złożony 16 X 2008r. do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Komponent: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie, obszar tematyczny: Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego. Wnioskowana kwota dotacji: 49020 zł (14997,71 EURO). Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną. Po ocenie merytorycznej okazało się, że wśród 284 projektów nasz zajął 46 miejsce, zdobywając 92 punkty (na 100). Tylko 36 wniosków otrzymało dofinansowanie.

·     „CHCĘ PŁYWAĆ!” – nauka pływania dla dzieci z klas integracyjnych. Wniosek złożony 15 XI 2008r. do Ministerstw Sportu i Turystyki. Departament Sportu Powszechnego w ramach otwartego konkursu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2009 roku. Wnioskowana kwota dotacji 23300 zł. W ramach tego projektu, jeśli zostanie przyjęty do realizacji, współpracować będziemy z Urzędem MiG Błonie (częściowe dofinansowanie dowozów dzieci na basen do Grodziska Mazowieckiego). Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

·     Złożyliśmy również 25 XI 2008r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” wniosek o przydział sprzętu do unihokeja i gimnastyki korekcyjnej dla uczniów SP2. Współpracowaliśmy przy tym z Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, który wydał zaświadczenie o konieczności prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Ewentualny przydział sprzętu nastąpi najwcześniej w połowie 2009 roku.

2.   Inne działania:

·     Włączenie się do  programu, w wyniku którego powstała książka z pracami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Błonie „Baśnie, legendy i wiersze o Błoniu”. Osobą szczególnie zaangażowaną w to działanie była Prezes Stowarzyszenia, która zajmowała się przygotowywaniem książki do druku oraz kontaktami z Wydawnictwem. Książka wydrukowana została dzięki sponsorom, wśród których znalazła się Gmina Błonie, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz miejscowe firmy i osoby prywatne. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w przygotowaniu spotkania promocyjnego dnia 10 października 2008r. Dystrybucja książki odbywa się poprzez księgarnię „U Iwony”. Cała kwota ze sprzedaży przeznaczona jest na potrzeby błońskich szkół (np. zakup lektur).

3.      Działalność gospodarcza:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

4.      Uchwały Zarządu Stowarzyszenia:

ü     Uchwała nr 1/2008 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia do konkursu współfinansowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej MSZ RP  w 2008r.

ü     Uchwała nr 2/2008 z dnia 26.08.2008r. w sprawie podpisania Umowy z Fundacją Edukacja dla Demokracji w sprawie realizacji projektu „Nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on Tobie!” i rozplanowania działań projektowych.

ü     Uchwała nr 3/2008r. z dnia 10 września w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Fundację im. J.K. Steczkowskiego i do konkursu w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” (projekty planowane do realizacji w 2009 roku)

ü     Uchwała nr 4/2008 z dnia 1 X 2008 roku w sprawie przystąpienia do konkursu dotacyjnego do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Komponent: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie, obszar tematyczny: Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego.

ü     Uchwała nr 5/2008 z dnia 5 XI 2008r. w sprawie złożenia ofert do Ministerstwa Sportu i Turystyki - otwarty konkurs na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2009 roku oraz „Sport wszystkich dzieci” – przydział sprzętu sportowego do unihokeja i gimnastyki korekcyjnej.

ü     Uchwała nr 6/2008 z dnia 17 XII 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu „Nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on Tobie!”.

III Przychody Stowarzyszenia:

·     Przychody Stowarzyszenia w 2008 roku stanowiły:

ü   Składki członkowskie

ü   Darowizny

ü   Dotacje

·        Stowarzyszenie nie organizowało odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych.

IV Stan liczebny stowarzyszenia:

·       Stowarzyszenie liczy 40 członków (stan na 31 XII 2008r.)

V  Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w

sprawie deklaracji podatkowych:

 

·     Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

 

·     Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody

     Stowarzyszenia przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku.

 

·     Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT- 8; CIT- 8/O;

 

·     Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

 

 

·     W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2008 nie było żadnej kontroli zewnętrznej.

 

Błonie, 28.01.2009r.