SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „O UŚMIECH UCZNIA”

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

ZA ROK 2009

od 1 stycznia 2009 DO  31 grudnia 2009

I  Informacje rejestrowe i teleadresowe:

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA”

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka

ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie

Tel/fax 0 22 7253260; Tel. komórkowy: 607 987 138

e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl

1.      27 marca 2008r. – zebranie założycielskie Stowarzyszenia (20 założycieli)

·       Uchwała nr 1 – decyzja o powołaniu Stowarzyszenia

·       Uchwała nr 2 – przyjęcie Statutu

·       Uchwała nr 3 – Wybór członków Komitetu Założycielskiego

2.      14 maja 2008r. – data rejestracji Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

3.      28 maja 2008r. – zebranie wyborcze Stowarzyszenia – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.      25.06.2008r. – zmiana danych w KRS Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

NR KRS: 0000305910

NR REGON:141440920

NR NIP: 1181950851

Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

                                       I Oddział w Błoniu; ul. Poznańska 4

                                           Nr: 06 1240 2164 1111 0010 1924 3464

Zarząd Stowarzyszenia:                                                                  Komisja Rewizyjna:

Prezes: Aldona Maria Cyranowicz                                                  Jadwiga Zaczyńska

Wiceprezes: Anna Wieczorkowska                                                Wojciech Janusz Kowalczyk

Skarbnik: Krystyna Sierakowska                                                     Michał Piotr Wysocki

Sekretarz: Mariola Elżbieta Siedlecka

 

II Cele statutowe (wyciąg ze Statutu, rozdział II, paragraf 7, 8)

& 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Działania na rzecz rozwoju szkoły w kierunku zapewnienia szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny (np. poprzez organizację zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, logopedycznych, prozdrowotnych, innych form terapii pedagogicznej);

2.      Działania na rzecz umożliwienie uczniom szkoły zdobywania dodatkowej wiedzy,  pobudzenia ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, kształcenia, wspierania i rozwijania ich uzdolnień oraz kreatywności, tworzenia warunków do intelektualnego, kulturalnego, sportowego rozwoju (np. poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kulturalno-oświatowych, innych);

3.      Wspieranie działalności edukacyjnej szkoły, wspomaganie jej planów dydaktyczno-wychowawczych;

4.      Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły;

5.      Inicjowanie i organizacja różnorodnych form wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie, wycieczki, „białe” i „zielone” szkoły);

6.      Wdrażanie dzieci do działań i zachowań proekologicznych;

7.      Uspołecznienie, uwrażliwienie uczniów szkoły;

8.      Wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw uczniów i ich rodziców (opiekunów);

9.      Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;

10.  Promowanie szkoły w środowisku;

11.  Inicjowanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami (naukowymi, kulturalnymi, innymi placówkami oświatowymi) oraz pomoc organizacyjna w tym zakresie.

§ 8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1.      Roztaczanie opieki organizacyjnej nad różnymi formami aktywności uczniów.

2.      Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, zielonych i białych szkół w kraju i poza jego granicami.

3.      Organizację zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, różnych form terapii itp.

4.      Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły

5.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych.

6.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z zapewnieniem szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

7.      Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

8.      Współdziałanie z samorządem, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji SP 2 w Błoniu.

9.      Współpracę z placówkami korczakowskimi w kraju i za granicą.

10.  Prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich. 

11.   Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej dorobek szkoły.

 

III Opis przeprowadzonych działań w ramach działalności statutowej w roku 2009:

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe w następujących dziedzinach:

1.      Projekty:

·   „Myślimy globalnie – poznajemy świat i włączamy się w jego naprawę” – projekt z edukacji rozwojowej, ścieżka popularyzatorska (współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej MSZ RP  w 2009r.) Nr dotacji ER - 2009-08. Projekt realizowany był przez 3 miesiące (IX-XI 2009.

    Zrealizowany projekt był drugim przedsięwzięciem służącym szerzeniu w SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu i w środowisku lokalnym treści z zakresu edukacji globalnej. Z satysfakcją zauważyliśmy, że większość ubiegłorocznych uczestników projektu doskonale pamiętała przeprowadzone wówczas działania i oczekiwała na następne w tym roku. We wszystkich tegorocznych przedsięwzięciach uczestniczyło co najmniej 800-1000 osób.

   Celem ogólnym projektu było poszerzenie wiedzy uczestników na temat międzynarodowego rozwoju, ukazanie współzależności między społeczeństwami krajów rozwiniętych i rozwijających się. Cele szczegółowe to np. dążenie do zapoznania dzieci z ich prawami i obowiązkami, budzenie zainteresowania innymi kulturami, rzetelne przekazywanie informacji o życiu na innych kontynentach, wychowanie w duchu tolerancji, altruizmu, rozwijanie zainteresowań. Chodziło o pokazanie problemów mieszkańców krajów rozwijających się, ale także o uświadomienie dzieciom, że mają oni podobne jak my pragnienia i że wiele możemy się od nich nauczyć.

    Uczestnicy - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu, ich rodzice, nauczyciele, mieszkańcy Błonia.

    Część zagadnień poruszana była na lekcjach; w każdej klasie odbyły się zajęcia poświęcone prawom i obowiązkom dziecka oraz sytuacji dzieci w różnych rejonach świata. Klasa IVA integracyjna przygotowała spektakl poświęcony Konwencji Praw Dziecka, każde dziecko otrzymało zakładkę prezentującą najważniejsze jej treści. Zajęcia pozalekcyjne to Koła: Artystyczne, Dzieci naszego świata, któremu towarzyszyły wykłady poświęcone kulturze koreańskiej prowadzone przez absolwenta koreanistyki M. Wysockiego, Ameryka Łacińska dla najmłodszych (zajęcia wolontariackie), koło "Baśniowe opowieści", warsztaty origami. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach mających na celu zapoznanie z różnymi kulturami; odwiedziły Muzeum Misyjne, Etnograficzne, Azji i Pacyfiku, Galerię Instrumentów Folkowych. Brały udział w spotkaniach z osobami, które opowiadały o życiu w różnych częściach globu. Gościliśmy wolontariuszkę z Centrum Charytatywno - Wolontariackiego „Solidarni” z Borzęcina oraz antropolog z UW A. Misiec-Dydycz z prezentacjami na temat Indii, Chin, Turcji i Egiptu. Przeprowadzone zostały konkursy dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - plastyczny ZNAMY SWOJE PRAWA, literacki "DZISIAJ ŚWIATU POTRZEBA..." i muzyczny "PIOSENKI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA".

    Podsumowanie działań projektowych stanowił Tydzień Edukacji Globalnej. W szkole odbyło się wówczas wiele ciekawych wydarzeń: warsztaty tajchi (K.Miernicka), bębniarskie (Kongijczyk Ricky Lion), tańca latynoamerykańskiego (Studio Ruchu i Tańca TWIST), 2 koncerty - Zespołu Los Companieros i Ritmo Libre. Gościliśmy przedstawicieli ambasady Korei Południowej, którzy opowiedzieli dzieciom o tym kraju. Uczniowie kl. VI codziennie czytali młodszym dzieciom baśnie i legendy z różnych stron świata. Wszystkie klasy IV-VI przygotowały prezentacje dotyczące Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Nauczyły się przy tym poszukiwać informacji w różnych źródłach, porządkować je i wykorzystywać w określonym celu. Udało się nawiązać kontakty z ambasadami różnych krajów, zdobyte materiały (zdjęcia, foldery, stroje, zabawki, płyty, kasety) pozwoliły na organizację w czytelni wystawy prezentującej piękno różnych rejonów świata. Na zakończenie odbył się koncert "UŚMIECHY DLA ŚWIATA", w tym spektakl "Wszystkie dzieci nasze są". Uczniowie spotkali się m.in. z pracownikami Urzędu, Biblioteki, mieszkańcami Błonia, opowiadając im o celach projektu i podjętych działaniach. Wszędzie rozdawane były na pamiątkę znaczki, materiały edukacyjne i długopisy przygotowane w ramach projektu. Dzieci zorganizowały dyskotekę, z której dochód przeznaczyły na Kampanię Wodną PAH. W trakcie projektu gościliśmy pracowników PAH; spotkali się też z uczniami, aby zebrać ich opinie na temat zrealizowanego projektu oraz sensu i potrzeby realizacji dalszych działań służących edukacji globalnej.

    Złożone 17 XII 2009  roku sprawozdanie merytoryczne i finansowe przyjęte zostało bez zastrzeżeń przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

·     Projekt „Gdy myślę Ojczyzna… - organizacja Powiatowego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej

      Zorganizowany on został dla uczczenia 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej przez Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA”  w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury „Poniatówka”, przy wsparciu finansowym powiatu warszawskiego zachodniego i gminy Błonie. Współfundatorami nagród były wydawnictwa: Państwowy Instytut Wydawniczy, krakowskie Wydawnictwo Literackie i Oficyna Wydawnicza ALMA-PRESS. Symboliczną dekorację zaprojektowała pani Monika Maciejewska. Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie postaw patriotycznych, więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, dumy narodowej, szacunku i podziwu dla walczących o niepodległość.

     W konkursowych zmaganiach wzięło udział 74 uczestników z Błonia, Bieniewic, Borzęcina, Płochocina, Kampinosu, Ożarowa Mazowieckiego oraz Koczarg Starych. Zaprezentowali oni 53 utwory – wiersze i piosenki; wszystkie łączył motyw Ojczyzny. Komisja konkursowa, której przewodniczyła pani Małgorzata Kożuchowska, nagrodziła 13 recytatorów, 7 solistów oraz 4 zespoły. Dodatkową nagrodą był udział laureatów w wycieczce do kona na film „Dzieci Ireny Sendlerowej” i na Powązki. Wycieczka sfinansowana została przez gminy, których uczniowie brali udział w konkursie.

 

·     Projekt „Myślimy globalnie – oszczędzamy wodę i energię” w ramach konkursu „Szkoły dla Ekorozwoju” (dotacja 5800 zł).

   Projekt ma na celu ograniczenie strat energii i wody w szkole poprzez zakup i zamontowanie urzadzeń energo i wodooszczednych, przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii propagującej oszczędzanie energii i wody, promowanie SP2 jako Centrum Aktywności Ekologicznej.  Projekt jest w trakcie realizacji (do kwietnia 2010).

 

·     „NA DOBRY POCZĄTEK DROGI PO UŚMIECH UCZNIA”

     Projekt rozwoju Stowarzyszenia złożony do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Komponent: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie, obszar tematyczny: Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego. Wnioskowana kwota dotacji: 998,17 EURO. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną. Po ocenie merytorycznej okazało się, że wśród 298 projektów zajął 5 miejsce, zdobywając 100 punktów  (na 100). Tylko 17 wniosków otrzymało dofinansowanie.

    Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu szkoleń służących rozwojowi umiejętności i kompetencji członków Stowarzyszenia oraz zakup sprzętu umożliwiającego jego czynne funkcjonowanie. Projekt jest w trakcie realizacji (do X 2010r.)

 

·        „UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY – program pomocy dzieciom z zaburzoną Integracją Sensoryczną”

   Projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich od czerwca 2009 do czerwca 2010. Dotacja w wysokości 100 000 zł. Na 3087 złożonych wniosków nasz uzyskał piaty wynik.

   Celem projektu jest wsparcie dzieci z zaburzoną Integracją Sensoryczną. W ramach projektu: przeprowadzono remont sali, w której odbywają się zajęcia, zakupiono specjalistyczny sprzęt i pomoce. Od września prowadzone są działania terapeutyczne skierowane do 56 uczniów SP2.

    We wrześniu 2010r. otrzymaliśmy sprzęt do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej (wniosek złożony 15 XI 2008r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „SPORT WSZYSTKICH DZIECI”)  o wartości 4779,92zł.

 

·         W 2009 roku złożonych zostało 6 wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych:

Ø      Nr konkursu 1/POKL/7.3/2009 , Nr projektu KL/06684/09/7.3, tytuł projektu „Kocham Cię Błonie – inicjatywa lokalna propagująca walory turystyczno-historyczne miasta poprzez organizację ścieżki po jego zabytkach oraz imprez i zajęć integrujących mieszkańców”, planowany okres realizacji od 4 I 2010 do 30 VI 2010, wnioskowana kwota dofinansowania  50000 zł

Ø      Nr konkursu 1/POKL/7.3/2009, Nr projektu KL/06681/09/7.3, tytuł projektu „Razem możemy więcej – integracyjne lato z uśmiechem w gminie Błonie, planowany okres realizacji od 17.05.2010 do 17.09.2010, wnioskowana kwota dofinansowania 49999 zł

Ø      Nr konkursu 2/POKL/9.5/2009, Nr projektu KL/06468/09/9.5, tytuł projektu „Myślę, poznaję, tworzę – Korczakowska Akademia Rozwoju” , planowany okres realizacji od 4 I 2010 do 23 XII 2010, wnioskowana kwota dofinansowania 50000 zł

Ø      Nr konkursu 1/POKL/9.5/2009, Nr projektu KL/03888/09/9.5, tytuł projektu „Przez trudy do wiedzy i sukcesu”, planowany okres realizacji projektu 17.09.2009 – 18.06.2010, wnioskowana kwota dofinansowania – 50000 zł

Ø      Nr konkursu 1/POKL/9.5/2009, Nr projektu KL/0389509/9.5, tytuł projektu „Sobotnia Edukolandia”, planowany okres realizacji projektu 01.09.2009 – 18.06.2010, wnioskowana kwota dofinansowania – 50000 zł

   W.w. projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, ale nie została jeszcze podpisana żadna umowa.

Szósty wniosek „Droga do edukacyjnego sukcesu” nie został zakwalifikowany do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

·      „CHCĘ PŁYWAĆ!” – nauka pływania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu.

    Wniosek złożony 13 XI 2009r. do Ministerstw Sportu i Turystyki. Departament Sportu Powszechnego w ramach otwartego konkursu na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2010 roku. Wnioskowana kwota dotacji 42 400 zł. W ramach tego projektu, jeśli zostanie przyjęty do realizacji, współpracować będziemy z Urzędem MiG Błonie (częściowe dofinansowanie dowozów dzieci na basen do Grodziska Mazowieckiego). Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.

 

      Nie otrzymał dofinansowania wniosek złożony do Zarządu Województwa Mazowieckiego „PUBLIKACJA MONOGRAFII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. KORCZAKA W BŁONIU W 80 ROCZNICĘ JEJ POWSTANIA”.  (Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mazowsza).  Monografia powstaje bez wsparcia finansowego.

2.   Inne działania:

·     Poszukiwanie osób gotowych wspomóc działania Stowarzyszenia. Udało nam się zdobyć wsparcie finansowe ze strony:

Ø  Gminy Błonie,

Ø  Miejsko-Gminnego Koła SLD w Błoniu,

Ø  Firmy Key Developments,

Ø  Cezarego Kubackiego,

Ø  Leszka Mirkowicza,

Ø  Beaty, Janusza Kociubów.

Dzięki ich pomocy możliwe się stało przystąpienie do projektu w ramach FIO, gdzie wymagany był wkład finansowy w wysokości ci najmniej 10%.

·        Poszukiwanie Partnerów gotowych do współpracy wśród organizacji, firm działających na terenie Błonia. Udało nam się „zwerbować” do współpracy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej oraz Studio Tańca i Ruchu TWIST. W 2010 roku planujemy wspólną realizację projektów służących rozwojowi uczniów i aktywizacji mieszkańców Błonia.

3.      Działalność gospodarcza:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

III Przychody Stowarzyszenia:

·     Przychody Stowarzyszenia w 2009 roku stanowiły:

ü   Składki członkowskie

ü   Darowizny

ü   Dotacje

·        Stowarzyszenie nie organizowało odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych.

IV Stan liczebny stowarzyszenia:

·       Stowarzyszenie liczy 50 członków.

V  Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie deklaracji podatkowych:

 

·     Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

 

·        Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody     Stowarzyszenia przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku.

 

·     Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT- 8; CIT- 8/O;

 

·     Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

 

·     W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2009 nie było żadnej kontroli zewnętrznej.

 

Błonie, 15.01.2010r.