SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „O UŚMIECH UCZNIA”

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

ZA ROK 2010

od 1 stycznia 2010 DO 31 grudnia 2010

I  Informacje rejestrowe i teleadresowe:

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA”

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka

ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie

Tel/fax 0 22 7253260; Tel. komórkowy: 607 987 138

e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl

www.ousmiechucznia.blonie.pl

1.      27 marca 2008r. – zebranie założycielskie Stowarzyszenia (20 założycieli)

·         Uchwała nr 1 – decyzja o powołaniu Stowarzyszenia

·         Uchwała nr 2 – przyjęcie Statutu

·         Uchwała nr 3 – Wybór członków Komitetu Założycielskiego

2.      14 maja 2008r. – data rejestracji Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

3.      28 maja 2008r. – zebranie wyborcze Stowarzyszenia – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.      25.06.2008r. – zmiana danych w KRS Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

NR KRS: 0000305910

NR REGON:141440920

NR NIP: 1181950851

Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

                                       I Oddział w Błoniu; ul. Poznańska 4

                                           Nr: 06 1240 2164 1111 0010 1924 3464

Zarząd Stowarzyszenia:                                                                  Komisja Rewizyjna:

Prezes: Aldona Maria Cyranowicz                                                  Jadwiga Zaczyńska

Wiceprezes: Anna Wieczorkowska                                                Michał Piotr Wysocki

Skarbnik: Krystyna Sierakowska                                                    

Sekretarz: Mariola Elżbieta Siedlecka

 

 

II Cele statutowe (wyciąg ze Statutu, rozdział II, paragraf 7, 8)

& 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Działania na rzecz rozwoju szkoły w kierunku zapewnienia szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny (np. poprzez organizację zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, logopedycznych, prozdrowotnych, innych form terapii pedagogicznej);

2.      Działania na rzecz umożliwienie uczniom szkoły zdobywania dodatkowej wiedzy,  pobudzenia ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, kształcenia, wspierania i rozwijania ich uzdolnień oraz kreatywności, tworzenia warunków do intelektualnego, kulturalnego, sportowego rozwoju (np. poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kulturalno-oświatowych, innych);

3.      Wspieranie działalności edukacyjnej szkoły, wspomaganie jej planów dydaktyczno-wychowawczych;

4.      Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły;

5.      Inicjowanie i organizacja różnorodnych form wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie, wycieczki, „białe” i „zielone” szkoły);

6.      Wdrażanie dzieci do działań i zachowań proekologicznych;

7.      Uspołecznienie, uwrażliwienie uczniów szkoły;

8.      Wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw uczniów i ich rodziców (opiekunów);

9.      Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;

10.  Promowanie szkoły w środowisku;

11.  Inicjowanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami (naukowymi, kulturalnymi, innymi placówkami oświatowymi) oraz pomoc organizacyjna w tym zakresie.

§ 8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1.      Roztaczanie opieki organizacyjnej nad różnymi formami aktywności uczniów.

2.      Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, zielonych i białych szkół w kraju i poza jego granicami.

3.      Organizację zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, różnych form terapii itp.

4.      Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły

5.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych.

6.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z zapewnieniem szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

7.      Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

8.      Współdziałanie z samorządem, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji SP 2 w Błoniu.

9.      Współpracę z placówkami korczakowskimi w kraju i za granicą.

10.  Prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich. 

11.   Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej dorobek szkoły.

 

III Opis przeprowadzonych działań w ramach działalności statutowej w roku 2010:

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe w następujących dziedzinach:

I DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA UCZNIOM RÓWNYCH SZANS EDUKACYJNYCH:

1.  Projekt „PRZEZ TRUDY DO WIEDZY I SUKCESU”

Projekt realizowany od 18.01.2010 do 22.12.2010 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich”.

Głównym celem projektu był rozwój usług edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia w SP2 poprzez udzielenie pomocy uczniom potrzebującym wsparcia w formie zajęć wyrównawczych. Cele szczegółowe to m.in. kompensowanie nierówności edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie umiejętności matematycznych i polonistycznych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i z technik informatycznych, poszerzanie horyzontów myślowych uczniów, ich aktywizacja w sferze intelektualnej.

Projektem objętych było 201 uczniów szkoły; uczestniczyli oni w 9 różnego rodzaju działaniach, np. w warsztatach matematycznych,  zajęciach wyrównawczo-korekcyjnych, zajęciach przygotowujących do sprawdzianu kompetencji, ćwiczeniach wspomagających myślenie i koncentrację, zajęciach ortograficznych… Zorganizowane zostały także warsztaty dla rodziców: „Kinezjologia edukacyjna” i „Jak wesprzeć dziecko w samodzielnej nauce w domu?”.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci zdobyły nowe umiejętności, wzrosła ich motywacja do nauki, pewność siebie, koncentracja itp.; udało się także zakupić materiały uatrakcyjniające zajęcia, np. piłki Eduball, zeszyty Ortograffiti, pomoce matematyczne itd.

Projekt kontrolowany przez jednostkę kontrolującą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

2.  „UCZENIE SIĘ PRZEZ ZMYSŁY – program pomocy dzieciom z zaburzoną Integracją Sensoryczną”

   Projekt realizowany był w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich od czerwca 2009 do czerwca 2010. Dotacja w wysokości 100 000 zł.

   Celem projektu było wsparcie dzieci z zaburzoną Integracją Sensoryczną. W ramach projektu w 2010 roku prowadzone były działania terapeutyczne, dzieci jeździły na basen, odbyły się szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz uroczystość kończąca projekt. Terapią objęta została nawet większa niż planowaliśmy grupa uczniów; systematycznie w cotygodniowych spotkaniach uczestniczyło ich 61. Łącznie przeprowadzono 1350 godzin zajęć.

Dzięki 100 000 zł dotacji oraz wsparciu finansowemu różnych instytucji i osób fizycznych udało nam się zrealizować bardzo ważne zadanie; z przeprowadzonych na zakończenie projektu ankiet wynika, że zdecydowana większość rodziców zaburzonych dzieci zauważyła znaczącą poprawę w ich funkcjonowaniu,  26 uczniów zakończyło terapię.

Rozliczenie merytoryczne i finansowe zatwierdzone.

3.  KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU – projekt MEN

Projekt realizowany był od początku września 2010 do 16 grudnia 2010. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy dzięki udziałowi w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Wspieranie programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”. Dofinansowanie – 32340 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zakładane działania, zaplanowane cele i rezultaty osiągnęliśmy w wymiarze określonym w ofercie projektowej.

Przede wszystkim stworzone zostały możliwości do własnych wypowiedzi dzieci za pomocą różnych środków przekazu (muzyka, ruch, plastyka, literatura, teatr). Doszło do kompensacji nierówności edukacyjnych przede wszystkim w zakresie korekty zaburzonych głosek (zajęcia logopedyczne), usprawnienia sprawności manualnej, percepcji słuchowo-wzrokowej, grafomotoryki, motoryki małej i dużej (terapia ręki, Integracja Sensoryczna).

Zwiększona została efektywność współpracy na linii szkoła – rodzice – środowisko lokalne. Rodzice chętnie włączali się do realizowanych działań, wzrosła ich wiedza na temat problemów dzieci i możliwości ich wsparcia (konsultacje w ramach zajęć Integracji Sensorycznej, zajęć logopedycznych, terapii ręki).

Osiągnięte zostały (a nawet przekroczone) zaplanowane (po  zmianach, które nastąpiły przed podpisaniem Umowy, zgodnie z decyzją i akceptacją MEN) rezultaty twarde. We wszystkich zajęciach wzięło udział ponad 200 dzieci, w tym w zajęciach prowadzonych w sposób zorganizowany (średnio raz w tygodniu) – 141 dzieci; część z tych dzieci brała udział w kilku różnych działaniach. W ramach aktywności własnej dzieci przygotowały przedstawienie i wystawę prac plastycznych. O jakości zrealizowanych działań świadczy fakt, że zostaliśmy poproszeni o prezentację przygotowanego w ramach projektu przedstawienia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rozmowy z dziećmi i obserwacja zajęć (większość uczestników to uczniowie klas I-III, w tym sześciolatki) pozwala na stwierdzenie, że dzieci zadowolone były z udziału w projekcie, poprzez udział w poszczególnych działaniach rozwinęły swoją przedsiębiorczość, umiejętność współpracy w grupie, ciekawość świata. Dwoje uczniów uczestniczących w działaniu „Dobrze mówimy – sukces odnosimy!” wzięło udział w III Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie Logopedycznym „Moja ulubiona zabawka logopedyczna”, zdobywając II i III miejsce na 1490 nadesłanych prac. Dzięki zorganizowanym zajęciom sześciolatki łatwiej zaadoptowały się do warunków szkolnych.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zatwierdzone.

 

II DZIAŁANIA NA RZECZ UMOZLIWIENIA DZIECIOM ZDOBYCIA NOWEJ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

1.    PROJEKT EKOLOGICZNY „MYŚLIMY GLOBALNIE – OSZCZĘDZAMY WODĘ I ENERGIĘ”

          W 2010 roku kontynuowany był projekt rozpoczęty w 2009 roku. W ramach projektu zamontowane zostały w szkole urządzenia wodooszczędne pozwalające na oszczędność wody do 84%. Wymieniono oświetlenie jarzeniowe na świetlówki energooszczędne PHILIPS MASTER TL-D ECO w miejscach, gdzie nie ma światła dziennego. Zamontowano 8 cyfrowych programatorów umożliwiających sterowanie bojlerami elektrycznymi znajdującymi się w szkole.

Zakupiony został także termokompostownik. Pomoże on uczniom w zrozumieniu procesu kompostowania i szerzej problematyki segregacji i zmniejszania ilości odpadów.

Poza konkretnymi zmianami służącymi oszczędnościom w zakresie wody i energii przeprowadzono bardzo dużo działań edukacyjnych mających na celu uświadomienie ważności podejmowanych osobiście działań na rzecz zachowania jednego z najważniejszych dla środowiska zasobów – wody oraz współzależności pomiędzy naszym trybem życia a zmianami klimatycznymi.

Umieszczono przy wyłącznikach światła naklejki pokazujące konieczność oszczędzania energii, naklejki pojawiły się także w łazienkach, przypominając wszystkim uczniom i pracownikom szkoły o konieczności oszczędzania wody. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki, przedstawienia, układali wierszyki, hasła nakłaniające do działań proekologicznych… Klasy V wzięły udział w wycieczce do błońskiej Oczyszczalni Ścieków. Odbyła się wystawa zabawek wykonanych z odpadów. Ogłoszono również konkurs fotograficzny „Zaklęte w kropli wody”. 19 marca, z okazji pierwszego dnia wiosny i przypadającego 22 III Dnia Wody, zorganizowana została rywalizacja międzyklasowa: był konkurs wiedzowy, rewia mody w kolorze blue, rozgrywki sportowe… Zwycięskie zespoły  otrzymały dyplomy i książki przyrodnicze; dodatkową nagrodą będzie kwietniowa wycieczka do dealera "TOYOTY".

Odbył się cykl lekcji dotyczących wody. Chodziło o ukazanie wielowymiarowości tematu i o to, by dzieci zrozumiały, że każda indywidualnie podjęta akcja ma skutki globalne i może przyczynić się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Przez cały ubiegły rok prowadziliśmy „kalkulator ekoszkoły” pomagający ocenić wpływ funkcjonowania SP2 na zasoby środowiska. Przygotowane też zostały materiały edukacyjne, np. zakładki do książek pokazujące, jak oszczędzać energię.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zatwierdzone.

 

2.   MYŚLĘ, POZNAJĘ, TWORZĘ – KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU

Projekt realizowany jest od 6 IX 2010 do 24 VI 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5. Wniosek projektowy został bardzo wysoko oceniony (znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej). Budżet projektu wynosi 50000 zł. Z założenia projekt ma za zadanie stworzenie podstaw do edukacyjnego rozwoju dzieci, co przełoży się na ich sukcesy szkolne; zaangażuje też środowisko lokalne w działania służące rozwojowi usług edukacyjnych.

Zaplanowane działania podzielone zostały na 4 moduły:

„Pod mikroskopem” – zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci naukami przyrodniczymi i matematycznymi,

 „W stronę gwiazd” – działania mające na celu przybliżenie dzieciom tajemnic kosmosu,

„Spotkania z Muzami” – działania kształtujące umiejętność odbioru różnych znaków kultury

 „Od tabliczek glinianych do Internetu” – działania mające na celu pokazanie dzieciom najważniejszych faktów z historii pisma i druku, przybliżenie im warsztatu pisarza i ilustratora książek.

W ramach projektu w 2010 zostały zrealizowane 2 pierwsze moduły. W ramach działania „Pod mikroskopem” dzieci brały udział w kołach zainteresowań (np. przyrodniczych, matematycznym, informatycznym), spotkaniach z naukowcami, jeździły na wycieczki do muzeów (np. Muzeum Ziemi, Muzeum Ewolucji, Muzeum Archeologicznego, Muzeum Techniki, Muzeum Jeździectwa i Łowiectwa), brały też udział w Festiwalu Nauki. Same także zorganizowały Szkolny Festiwal Nauki, w trakcie którego prezentowane były ciekawe, często niezwykłe  eksperymenty. Zostały zakupione nowoczesne mikroskopy.

W czasie II modułu zatytułowanego „W stronę gwiazd” uczniowie zainteresowani kosmosem uczestniczyli w zajęciach koła astronomicznego. Mogli też sprawdzić swoją wiedzę w Konkursie Astronomicznym. Odbyło się arcyciekawa prezentacja kosmosu w Centrum Kultury w Błoniu.  Zakupiony też został teleskop, dzięki któremu dzieci będą mogły obserwować w dużym zbliżeniu różne ciała niebieskie. 

 

III ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO

1.   RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – INTEGRACYJNE LATO Z UŚMIECHEM W GMINIE BŁONIE

Projekt realizowany od maja do września 2010, współfinansowany ze środków unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”); jego głównym celem była organizacja letniego wypoczynku dla 120 dzieci gminy Błonie. Grupą docelową byli przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ale w zorganizowanych zajęciach brały udział także dzieci ze Szkoły nr 1 i Zespołu Szkół w Bieniewicach. Zajęcia prowadzone było przez nauczycielki z SP2.

Dzięki zdobytym środkom unijnym i wsparciu finansowemu gminy Błonie możliwe było zorganizowanie trzech turnusów półkolonii. Każdy turnus trwał przez dwa tygodnie. Zajęcia odbywały się od 9.00 do 15.00, przy czym dzieci miały także zapewnioną opiekę pomiędzy 8.00 – 9.00 i 15.00-16.00. W ramach programu zastosowane zostały wobec kolonistów działanie oparte na zabawie i twórczym działaniu. Uczestnicy półkolonii uczestniczyli w zabawach integracyjnych, zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych…; wykorzystywane też były elementy edukacji ekologicznej, edukacji rozwojowej i medialnej.

W każdym turnusie dzieci brały udział w zajęciach na basenie, uczestniczyły w wycieczkach do Warszawy, w jej okolice i w jednej wycieczce całodniowej.

Na zakończenie projektu odbyła się impreza integracyjna „Pożegnanie wakacji”. Uczestnicy półkolonii i ich rodzice obejrzeli pokaz multimedialny prezentujący najciekawsze spośród letnich atrakcji. Dzieci otrzymały pamiątki, które – podobnie jak wszystkie półkolonijne działania -  sfinansowane zostały ze środków unijnych.

Projekt skontrolowany przez jednostkę kontrolującą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programó LISTNUM 2. Unijnych.

 

IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

1.       Dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 uczniów SP2 uczestniczyło od marca do listopada 2010 roku w nauce pływania w basenie w Grodzisku Maz. Dotacja 20000 zł. Przyjete sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

2.       Otrzymaliśmy także z Ministerstwa Sportu i Turystyki sprzęt sportowy ogólnorozwojowy o wartości 4560,36 zł

 

V ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Dzięki kontynuacji projektu „Na dobry początek drogi po Uśmiech Ucznia zorganizowano 8 szkoleń stacjonarnych mających na celu wzrost kompetencji psychologiczno-pedagogicznych i terapeutycznych członków stowarzyszenia oraz wiedzy z zakresu funkcjonowania stowarzyszeń (np. „Arteterapia”, „Choreoterapia”); osoby zrzeszone w stowarzyszeniu brały też udział w 15 szkoleniach wyjazdowych, np. w szkoleniu z zakresu Integracji Sensorycznej, w warsztatach „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce”, „Zastosowanie dramy w terapii dzieci” itd. Dzięki udziałowi w tych szkoleniach członkowie Stowarzyszenia uzyskali wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie różnego rodzaju działań terapeutycznych, zorganizowanie nowych form pomocy dzieciom z trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania.

W ramach projektu zakupiony został również sprzęt niezbędny do realizacji wyznaczonych celów i efektywnego działania Stowarzyszenia (np. laptop, projektor, drukarka, aparatura nagłaśniająca). Urządzone zostało pomieszczenie – siedziba Stowarzyszenia.

Zorganizowane zostały 3 spotkania szkoleniowe dla społeczności lokalnej. Dużym sukcesem zakończyło się zorganizowane w październiku I Forum Edukacyjne, w trakcie którego prezentowane były różne formy terapii dzieci. W ramach projektu podjęto także próbę zapoczątkowania współpracy organizacji pozarządowych działających w Błoniu – odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych stowarzyszeń.

Projekt realizowany był przez rok (od 15 X 2009 do 14 X 2010r.) w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wsparcie finansowe w wysokości 69560 zł (cały budżet projektu – 84960 zł).

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zatwierdzone.

 

W 2010 roku realizowany był także projekt  „Kocham Cię Błonie – inicjatywa lokalna propagująca walory turystyczno-historyczne miasta poprzez organizację ścieżki po jego zabytkach oraz imprez i zajęć integrujących mieszkańców”. Projekt powstał dla uczczenia 630 rocznicy nadania Błoniu praw miejskich, jego głównym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej (w tym zwłaszcza dzieci) wokół idei promowania wielowiekowej historii miasta, upowszechnienie wiedzy na temat Błonia, rozbudzenie zainteresowań, aspiracji edukacyjnych i społecznych oraz pasji twórczej uczestników projektu, integracja dla realizacji przedsięwzięć  służących wszystkim błoniakom.

Część działań realizowana była w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu; były to warsztaty i koła zainteresowań (np. historyczne, przyrodniczo-regionalne, plastyczno-fotograficzne, informatyczne) oraz wycieczki pogłębiające znajomość historii Polski – wszystkie klasy IV-VI wzięły udział w lekcjach muzealnych w Zamku Królewskim i Muzeum Archeologicznym.  Uczniowie uczestniczyli także w „Żywych spotkaniach z historią”, np. klasy II miały okazję przekonać się, jak wyglądało  życie naszych przodków z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Zorganizowane zostały również 3 spotkania otwarte: z archeologiem i historykiem, którzy opowiadali o najdawniejszych dziejach Błonia oraz Panią Marią Woynarowską prezentującą kulturę ludową Mazowsza.

W ramach projektu Stowarzyszenie sfinansowało nagrody dla uczestników rajdu „J love Błonie”.  Dołożyliśmy też małą cegiełkę do organizacji zeszłorocznego Festynu Rycerskiego. Dołożyliśmy też małą cegiełkę do organizacji zeszłorocznego Festynu Rycerskiego. Przeprowadzone zostały również konkursy: literacki „Zdarzyło się w Błoniu…”, fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna – ślad historii w teleobiektywie”, historyczny „Błonie – nasza Mała Ojczyzna”, a także konkurs na multimedialną prezentację naszego miasta. 20 XII 2010 roku w Centrum Kultury odbyła się uroczystość podsumowująca w. w. konkursy..

W 2011 roku zrealizowana zostanie ścieżka historyczna po błońskich zabytkach.

 

W 2010 roku złożone zostały w Mazowieckiej Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 4 projekty:

 

Ø  Nr konkursu 1/POKL/7.3/2010, tytuł projektu „Tanecznym krokiem do aktywnej integracji, planowany okres realizacji od X 2011 do VI 2912, wnioskowana kwota dofinansowania 50000 zł

Ø  Nr konkursu 1/POKL/9.5/2010, tytuł projektu „Edukacyjna Droga do Sukcesu” , planowany okres realizacji I – VI 2011, wnioskowana kwota dofinansowania 50000 zł

Ø  Nr konkursu 1/POKL/9.5/2010, tytuł projektu „Edukacyjne Lato z Uśmiechem w Gminie Błonie”  planowany  okres realizacji projektu  V – IX 2011, wnioskowana kwota dofinansowania – 50000 zł

Ø  Nr konkursu 1/POKL/7.3/2010, tytuł projektu „Przez zielony szlak edukacji i zabawy do aktywnej integracji społecznej””, planowany okres realizacji projektu IX 2011 – VI 2012, wnioskowana kwota dofinansowania – 50000 zł

        W.w. projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania, będą realizowane w 2011 roku, podobnie jak projekt „Sobotnia Edukolandia”.

Działalność gospodarcza:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

III Przychody Stowarzyszenia:

·         Przychody Stowarzyszenia w 2010 roku stanowiły:

ü  Składki członkowskie

ü  Darowizny

ü  Dotacje

IV Stan liczebny stowarzyszenia:

·        Stowarzyszenie liczy 49 członków.

V  Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie deklaracji podatkowych:

 

·         Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

 

·         Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody     Stowarzyszenia przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku.

 

·         Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT- 8; CIT- 8/O;

 

·         Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

 

 

 

Błonie, 25.02.2011r.