SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„O UŚMIECH UCZNIA”

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

ZA ROK 2011

od 1 stycznia 2011 DO 31 grudnia 2011

I  Informacje rejestrowe i teleadresowe:

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA”

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka

ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie

Tel/fax 0 22 7253260; Tel. komórkowy: 607 987 138

e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl

www.ousmiechucznia.blonie.pl

1.      27 marca 2008r. – zebranie założycielskie Stowarzyszenia (20 założycieli)

·         Uchwała nr 1 – decyzja o powołaniu Stowarzyszenia

·         Uchwała nr 2 – przyjęcie Statutu

·         Uchwała nr 3 – Wybór członków Komitetu Założycielskiego

2.      14 maja 2008r. – data rejestracji Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

3.      28 maja 2008r. – zebranie wyborcze Stowarzyszenia – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.      25.06.2008r. – zmiana danych w KRS Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

NR KRS: 0000305910

NR REGON:141440920

NR NIP: 1181950851

Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

                                       I Oddział w Błoniu; ul. Poznańska 4

                                           Nr: 06 1240 2164 1111 0010 1924 3464

Zarząd Stowarzyszenia:                                                                  Komisja Rewizyjna:

Prezes: Aldona Maria Cyranowicz                                                  Jadwiga Zaczyńska

Wiceprezes: Anna Wieczorkowska                                                  Michał Piotr Wysocki

Skarbnik: Bożena Bogucka                                                              Agnieszka Zielińska

Sekretarz: Mariola Elżbieta Siedlecka

 

 

II Cele statutowe (wyciąg ze Statutu, rozdział II, paragraf 7, 8)

& 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Działania na rzecz rozwoju szkoły w kierunku zapewnienia szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny (np. poprzez organizację zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, logopedycznych, prozdrowotnych, innych form terapii pedagogicznej);

2.      Działania na rzecz umożliwienie uczniom szkoły zdobywania dodatkowej wiedzy,  pobudzenia ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, kształcenia, wspierania i rozwijania ich uzdolnień oraz kreatywności, tworzenia warunków do intelektualnego, kulturalnego, sportowego rozwoju (np. poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kulturalno-oświatowych, innych);

3.      Wspieranie działalności edukacyjnej szkoły, wspomaganie jej planów dydaktyczno-wychowawczych;

4.      Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły;

5.      Inicjowanie i organizacja różnorodnych form wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie, wycieczki, „białe” i „zielone” szkoły);

6.      Wdrażanie dzieci do działań i zachowań proekologicznych;

7.      Uspołecznienie, uwrażliwienie uczniów szkoły;

8.      Wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw uczniów i ich rodziców (opiekunów);

9.      Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;

10.  Promowanie szkoły w środowisku;

11.  Inicjowanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami (naukowymi, kulturalnymi, innymi placówkami oświatowymi) oraz pomoc organizacyjna w tym zakresie.

§ 8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1.      Roztaczanie opieki organizacyjnej nad różnymi formami aktywności uczniów.

2.      Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, zielonych i białych szkół w kraju i poza jego granicami.

3.      Organizację zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, różnych form terapii itp.

4.      Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły

5.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych.

6.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z zapewnieniem szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

7.      Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

8.      Współdziałanie z samorządem, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji SP 2 w Błoniu.

9.      Współpracę z placówkami korczakowskimi w kraju i za granicą.

10.  Prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich. 

11.   Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej dorobek szkoły.

 

III Opis przeprowadzonych działań w ramach działalności statutowej w roku 2011:

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe w następujących dziedzinach:

I DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA UCZNIOM RÓWNYCH SZANS EDUKACYJNYCH:

1.  Projekt : „DROGA DO EDUKACYJNEGO SUKCESU”

Projekt realizowany od stycznia do czerwca 2012 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich”.

Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP2.  W ramach zaplanowanych działań przeprowadzono: zajęcia z języka polskiego i matematyki przygotowujące uczniów klas VI do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji, zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, indywidualną terapię logopedyczną, zajęcia z zakresu terapii ręki, zajęcia uczące podstaw języka migowego.
Łącznie w projekcie wzięło udział 215 uczniów.
Projekt kontrolowany był przez jednostkę kontrolującą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

2.  Droga do Edukacyjnego Sukcesu – program pomocy dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania i problemami w zakresie integracji sensorycznej

Projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich od lipca 2011 do czerwca 2012. Dotacja w wysokości 150 000 zł. Wsparcie finansowe ze strony gminy Błonie oraz z akcji TVP REKLAMA DZIECIOM. Celem projektu było wsparcie dzieci z zaburzoną Integracją Sensoryczną oraz powstanie gabinetu do EEG Biofeedback oraz terapia tą metodą.

W ramach projektu w 2011 roku powstał gabinet do EEG Biofeedback, zrealizowano 800 godz. SI i 300 godz. terapii EEG Biofeedback. Opieką objęto 100 dzieci.

W ramach projektu odbyło się II Forum Edukacyjne „Z UCZNIEM I DLA UCZNIA”.

Rozliczenie merytoryczne i finansowe za 2011 zostało zatwierdzone.

 

3.  ŚWIETLICA TROPICIELI WIEDZY – dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Wsparcie Świetlicy Terapeutycznej O UŚMIECH DZIECKA (pomoce, sprzęt, wycieczki).

 

II DZIAŁANIA NA RZECZ UMOŻLIWIENIA DZIECIOM ZDOBYCIA NOWEJ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ:

1.    PROJEKT EKOLOGICZNY „JESTEŚMY TRENDY – OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ”

Projekt realizowany w SP2 od I 2011 do VII 2011 w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. Głównym celem projektu było: ograniczenie strat energii cieplnej i elektrycznej w szkole poprzez zainstalowanie termoregulatorów na kaloryferach i świetlówek energooszczędnych.

Towarzyszyły temu różnego rodzaju działania propagujące właściwe korzystanie z energii elektrycznej, np. konkurs dla nauczycieli na konspekt ekologiczny, warsztaty dla dzieci, akcja promocyjna.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zatwierdzone.

 

2.   MYŚLĘ, POZNAJĘ, TWORZĘ – KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU

 Projekt realizowany od 6 IX 2010 do 24 VI 2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki      Priorytet IX, Działanie 9.5. Budżet projektu wynosi 50000 zł..

Zaplanowane działania podzielone zostały na 4 moduły:

„Pod mikroskopem” – zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci naukami przyrodniczymi i matematycznymi,

 „W stronę gwiazd” – działania mające na celu przybliżenie dzieciom tajemnic kosmosu,

„Spotkania z Muzami” – działania kształtujące umiejętność odbioru różnych znaków kultury

„Od tabliczek glinianych do Internetu” – działania mające na celu pokazanie dzieciom najważniejszych faktów z historii pisma i druku, przybliżenie im warsztatu pisarza i ilustratora książek.

W ramach projektu w 2011 zostały zrealizowane 2 ostatnie moduły – działały koła zainteresowań, dzieci jeździły na wycieczki do kina, teatru, telewizji, muzeum.

3.    Szlachetne zdrowie – projekt współfinansowany ze środków MEN w ramach konkursu „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”. W trwających od IX do XII działaniach wzięli udział wszyscy uczniowie SP2. Przeprowadzono m.in. Szkolny Festiwal Zdrowia, konkurs plastyczny „Nasze zdrowie w naszych rękach”, działanie „Zdrowe Boże Narodzenie”.

Projekt rozliczony finansowo i merytorycznie.

 

4.    KONKURSY plastyczny, literacki, muzyczny „NASZA POLSKA. NASZA EUROPA”. Współfinansowany przez powiat warszawski zachodni i gminę Błonie.

 

W 2011 roku rozpoczęły się projekty współfinansowane przez UE w ramach EFS (Działanie 7.3) –

Przez ekologiczny szlak edukacji i zabawy do aktywnej integracji społecznej – w ramach działania realizowane są zajęcia ekologiczne, odbywają się konkursy i wycieczki. Na dachu szkoły zainstalowano automatyczną stację pogody.

Tanecznym krokiem do aktywnej integracji – w ramach projektu odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci, aerobik dla dorosłych, gimnastyka korekcyjna dla klas I-III -

oraz

SOBOTNIA EDUKOLANDIA – projekt współfinansowany przez UE, w ramach EFS (Działanie 9.5) – w ramach działania odbywają się co sobotę zajęcia edukacyjne, sportowe oraz wycieczki dla 50 dzieci.

 

III ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO

1.   EDUKACYJNE LATO Z UŚMIECHEM W GMINIE BŁONIE

Projekt realizowany od maja do września 2010, współfinansowany ze środków unijnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5) oraz ze środków Wojewody Mazowieckiego jego głównym celem była organizacja letniego wypoczynku dla 150 dzieci z gminy Błonie. Grupą docelową byli przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ale w zorganizowanych zajęciach brały udział także dzieci ze Szkoły nr 1 i Zespołu Szkół w Bieniewicach. Zajęcia prowadzone było przez nauczycielki z SP2.

Dzięki zdobytym środkom unijnym i wsparciu finansowemu gminy Błonie możliwe było zorganizowanie trzech turnusów półkolonii. Każdy turnus trwał przez dwa tygodnie. Zajęcia odbywały się od 9.00 do 15.00,. W ramach programu zastosowane zostały wobec kolonistów działanie oparte na zabawie i twórczym działaniu. Uczestnicy półkolonii uczestniczyli w zabawach integracyjnych, zajęciach sportowych,  muzycznych, brali udział w Akademii Twórczego Myślenia, wykonywali broszki z filcu podczas warsztatów plastycznych, uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na terenie Firmy REMONDIS, wędrowali ulicami Błonia podczas rajdu historyczno-ekologicznego. Obejrzeli także seanse filmowe w Centrum Kultury. Odwiedzili Wiceburmistrza Błonia i Panią Skarbnik, zachęcając do oszczędzania energii. W każdym turnusie dzieci brały udział w zajęciach na basenie oraz w wycieczkach do Warszawy i w jej okolice.  Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątki.

Projekt skontrolowany przez jednostkę kontrolującą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – brak uwag.

 

 

 

 

 

IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

 

1.       NAUKA PŁYWANIA - Dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ponad 200 uczniów klas I-III SP2 uczestniczyło od marca do listopada 2011 roku w nauce pływania w basenie w Grodzisku Maz. Dotacja 45000 zł.  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

2.        

3.       I POWIATOWA MINIOLIMPIADA – czerwiec 2011, dofinansowanie: powiat warszawski zachodni i gmina Błonie.

 W przedsięwzięciu wzięły udział  dzieci z klas integracyjnych SP2 oraz uczniowie ze szkoły podstawowej z Brwinowa, Leszna i Ożarowa Mazowieckiego. Odbyły się liczne konkurencje sportowe, np. bieg na 60 m, skok w dal, sztafeta, bieg z przeszkodami, rzut piłką lekarską i rzut piłeczką palantową oraz zabawy i gry zespołowe.

 

V ROZWÓJ STOWARZYSZENIA:

W 2011 roku doszło do zmian we władzach Stowarzyszenia: w Zarządzie (zmiana na stanowisku Skarbnika, zamiast pani Sierakowskiej, która zrezygnowała z pracy w stowarzyszeniu wybrana została pani Bożena Bogucka oraz w Komisji Rewizyjnej (pani Zielińska zamiast pana Kowalczyka, który zrezygnował z działania w Stowarzyszeniu. 30 maja 2011 r. reprezentacja Stowarzyszenia wzięło udział w marszu ,,Walk the Grants”, zorganizowanym przez Ambasadę Norwegii.

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy włączyliśmy się w organizację kiermaszy świątecznych w Centrum Kultury.

W maju po raz drugi z rzędu znaleźliśmy się wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu wśród finalistów konkursu MEN OTWARTA SZKOŁA.

 

Działalność gospodarcza:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

III Przychody Stowarzyszenia:

·         Przychody Stowarzyszenia w 2011 roku stanowiły:

ü  Składki członkowskie

ü  Darowizny

ü  Dotacje

·         Stowarzyszenie nie organizowało odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych.

 

IV Stan liczebny stowarzyszenia:

·        Stowarzyszenie liczy 53 członków.

 

V  Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie deklaracji podatkowych:

 

·         Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

 

·         Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody     Stowarzyszenia przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku.

 

·         Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT- 8; CIT- 8/O;

 

·         Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

 

 

 

Błonie, 28.02.2012r.