SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„O UŚMIECH UCZNIA”

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU

ZA ROK 2012

od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

I  Informacje rejestrowe i teleadresowe:

Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA”

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka

ul. Narutowicza 21; 05-870 Błonie

Tel/fax 0 22 7253260; Tel. komórkowy: 607 987 138

e-mail: o.usmiech.ucznia@tlen.pl

www.ousmiechucznia.blonie.pl

1.      27 marca 2008r. – zebranie założycielskie Stowarzyszenia (20 założycieli)

·         Uchwała nr 1 – decyzja o powołaniu Stowarzyszenia

·         Uchwała nr 2 – przyjęcie Statutu

·         Uchwała nr 3 – Wybór członków Komitetu Założycielskiego

2.      14 maja 2008r. – data rejestracji Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

3.      28 maja 2008r. – zebranie wyborcze Stowarzyszenia – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.      25.06.2008r. – zmiana danych w KRS Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.

NR KRS: 0000305910

NR REGON:141440920

NR NIP: 1181950851

Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

                                       I Oddział w Błoniu; ul. Poznańska 4

                                           Nr: 06 1240 2164 1111 0010 1924 3464

Zarząd Stowarzyszenia:                                                                  Komisja Rewizyjna:

Prezes: Aldona Maria Cyranowicz                                                  Jadwiga Zaczyńska

Wiceprezes: Anna Wieczorkowska                                                  Michał Piotr Wysocki

Skarbnik: Bożena Bogucka                                                              Agnieszka Zielińska

Sekretarz: Mariola Elżbieta Siedlecka

 

 

II Cele statutowe (wyciąg ze Statutu, rozdział II, paragraf 7, 8)

& 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Działania na rzecz rozwoju szkoły w kierunku zapewnienia szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny (np. poprzez organizację zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, logopedycznych, prozdrowotnych, innych form terapii pedagogicznej);

2.      Działania na rzecz umożliwienie uczniom szkoły zdobywania dodatkowej wiedzy,  pobudzenia ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, kształcenia, wspierania i rozwijania ich uzdolnień oraz kreatywności, tworzenia warunków do intelektualnego, kulturalnego, sportowego rozwoju (np. poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kulturalno-oświatowych, innych);

3.      Wspieranie działalności edukacyjnej szkoły, wspomaganie jej planów dydaktyczno-wychowawczych;

4.      Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły;

5.      Inicjowanie i organizacja różnorodnych form wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie, wycieczki, „białe” i „zielone” szkoły);

6.      Wdrażanie dzieci do działań i zachowań proekologicznych;

7.      Uspołecznienie, uwrażliwienie uczniów szkoły;

8.      Wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw uczniów i ich rodziców (opiekunów);

9.      Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;

10.  Promowanie szkoły w środowisku;

11.  Inicjowanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami (naukowymi, kulturalnymi, innymi placówkami oświatowymi) oraz pomoc organizacyjna w tym zakresie.

§ 8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1.      Roztaczanie opieki organizacyjnej nad różnymi formami aktywności uczniów.

2.      Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, zielonych i białych szkół w kraju i poza jego granicami.

3.      Organizację zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, różnych form terapii itp.

4.      Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły

5.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych.

6.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z zapewnieniem szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

7.      Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

8.      Współdziałanie z samorządem, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji SP 2 w Błoniu.

9.      Współpracę z placówkami korczakowskimi w kraju i za granicą.

10.  Prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich. 

11.   Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej dorobek szkoły.

 

III Opis przeprowadzonych działań w ramach działalności statutowej w roku 2012:

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe w następujących dziedzinach:

I DZIAŁANIA NA RZECZ ZAPEWNIENIA UCZNIOM RÓWNYCH SZANS EDUKACYJNYCH:

 

1.Droga do Edukacyjnego Sukcesu – program pomocy dzieciom z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania i problemami w zakresie integracji sensorycznej” – Fundusz Inicjatyw Społecznych. Kontynuacja z 2011r.

Projekt realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich od lipca 2011 do czerwca 2012. Dotacja w wysokości 150 000 zł. Wsparcie finansowe ze strony gminy Błonie oraz z akcji TVP REKLAMA DZIECIOM. Celem projektu było wsparcie dzieci z zaburzoną Integracją Sensoryczną oraz powstanie gabinetu do EEG Biofeedback oraz terapia tą metodą.

W ramach projektu w 2012 roku zrealizowano 1200 godz. SI i 400 godz. terapii EEG Biofeedback. Opieką objęto 105 dzieci. W VI 2012 odbyło się seminarium kończące projekt. Brali w nim udział uczniowie, ich rodzice, władze miasta.  Rozliczenie merytoryczne i finansowe projektu zostało zatwierdzone bez zastrzeżeń.

2. MALI NAUKOWCY – dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Wsparcie Świetlicy Terapeutycznej O UŚMIECH DZIECKA ( realizacja w 2012 i 2013r.) – 8000 zł. Zakupiono pomoce, materace, w 2012r. odbyła się wycieczka na Niewidzialną Wystawę.

3. RAZEM – W SZKOLE I NA SCENIE – projekt realizowany w ramach programu „Równe szanse – Kolorowa Akademia – dotacja Fundacji Batorego 8700 zł. Realizacja 1X 2012-30 VI 2013.

W 2012 roku w ramach projektu przygotowane zostało przedstawienie „Alladyn” wystawione podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4.RAZEM w NAUCE I ZABAWIE - Środki na realizację tego Zadania (49600zł) uzyskaliśmy dzięki udziałowi w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Bezpieczna i przyjazna szkoła - edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych,
 z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych” . W projekcie wzięło udział 100 uczniów klas integracyjnych IV-VI. Uczestniczyli w warsztatach  „Od Dziadów do Nowego Roku”, których tematyka skupiona była wokół polskich tradycji związanych z obchodami świąt, zwyczajów przypadających na okres: listopad-grudzień, 4-godzinnych Warsztatach Bożonarodzeniowych prowadzonych przez Fundację Działań Edukacyjnych Kreadukacja, w warsztatach ekologiczno-plastycznych „Torba w kwiatki na Gwiazdkę”, spotkaniu z niepełnosprawnymi szermierzami z Integracyjnego Klubu Sportowego działającego przy warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, spotkaniu z terapeutkami i psem z Fundacji „Pies dla Stasia”. Odbył się konkurs plastyczny i literacki zatytułowany „Tacy sami” oraz wycieczki integracyjne: na „Niewidzialną wystawę” do Warszawy oraz do Kampinoskiego Parku Narodowego (zajęcia w Gościńcu Julinek przynależącym do SOSW Leszno). Dzięki wsparciu finansowemu MEN i gminy Błonie zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie diagnozy i terapii metodą Warnkego (objętych nią zostało 30 uczniów). W ramach projektu odbyło się Forum Edukacyjne. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przyjęte zostało bez zastrzeżeń.

 

II DZIAŁANIA NA RZECZ UMOŻLIWIENIA DZIECIOM ZDOBYCIA NOWEJ WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ:

 

1.W SZKOLE JEST FAJNIE! – Projekt realizowany w ramach programu MEN. Dotacja 10000zł.  Projekt zakładał realizację działań edukacyjno – informacyjno - promocyjnych pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej. Skierowane one były do dzieci z gminy Błonie objętych obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz ich rodziców. W ramach projektu zrealizowano: spotkania informacyjno-promocyjne we wszystkich przedszkolach, warsztaty dla rodziców sześciolatków, sobotnie zajęcia dla dzieci 5- i 6-letnich. Odbył się konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Moja wymarzona szkoła”, przygotowano przedstawienie, odbyła się uroczystość kończąca projekt. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przyjęte zostało bez zastrzeżeń.

 

2.KONKURSY: ortograficzny, literacki, plastyczny, fotograficzny zorganizowane dla uczczenia obchodów Roku Korczakowskiego. Współfinansowane przez powiat warszawski zachodni i gminę Błonie. Sprawozdania merytoryczne i finansowe przyjęte zostało bez zastrzeżeń. Dotacja powiatu – 2500 zł

 

III ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO

 

1.PÓŁKOLONIE Z USMIECHEM – projekt współfinansowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 30.07-6.08.2012. 20 dzieci. 10 dni zajęć od 9.00 do 14.00 + wycieczki (termy w Mszczonowie, basen, Muzeum Sportu, Dom Spotkań z Historią, wycieczka kolejką retro z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej, zwiedzanie Fabryki Krówek. Wsparcie 3000 zł. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe przyjęte zostało bez zastrzeżeń.

 

IV ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH

 

1.II POWIATOWA MINIOLIMPIADA – październik 2011, dofinansowanie: powiat warszawski zachodni i gmina Błonie. Udział uczniów SP2 i Szkoły Specjalnej z Brwinowa. Dofinansowanie: powiat – 1400 zł

 

Projekty złożone, niedofinansowane:

 

1.      Zajęcia sportowe dla uczniów 2013 – zadanie nr 2 – upowszechnianie pływania Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2.      Żyjemy dla ludzi i między ludźmi – projekt z edukacji globalnej i międzykulturowej w Szkole z Pasją – MEN

3.      Apetyt na świat – razem uczymy się, bawimy, tworzymy, doświadczamy – Zarząd Województwa Mazowieckiego

4.      Łyk języka polskiego dla małego i dużego – projekt w ramach programu „Promocja języka polskiego” Narodowe Centrum Kultury

5.      W cieniu dobrego drzewa – konkurs grantowy „Po Stronie Natury” – Fundacja Nasza Ziemia

6.      Z MELPOMENĄ na Ty – MEN

7.      Jesienne spotkania kulturalne z Uśmiechem - MEN

 

V ROZWÓJ STOWARZYSZENIA:

W 2012 roku po raz trzeci z rzędu znaleźliśmy się wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu wśród finalistów konkursu MEN OTWARTA SZKOŁA. Tym razem zostaliśmy laureatami tego konkursu – w kategorii „Otwarte zarządzanie szkołą”

 

W 2012 roku Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 19 XI 2012r. (działanie na podstawie Statutu i Regulaminu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom przez Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA) przyznano stypendium naukowe w wysokości 1000 zł Aleksandrze Chojnackiej (na uzasadniony wniosek Aldony Cyranowicz).

 

Działalność gospodarcza:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

III Przychody Stowarzyszenia:

·         Przychody Stowarzyszenia w 2012 roku stanowiły:

ü  Składki członkowskie

ü  Darowizny

ü  Dotacje

·         Stowarzyszenie nie organizowało odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych.

 

IV Stan liczebny stowarzyszenia:

·        Stowarzyszenie liczy 50 członków.

 

V  Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w sprawie deklaracji podatkowych:

 

·         Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

 

·         Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody     Stowarzyszenia przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku.

 

·         Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT- 8; CIT- 8/O;

 

·         Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT.

 

 

 

Błonie, 30.01.2013r.