Statut

Stowarzyszenia „O UŚMIECH UCZNIA” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie :

1. „O UŚMIECH UCZNIA” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu, zwane dalej „Stowarzyszeniem", posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu, ul. Narutowicza 21.

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 Nr 79,poz. 855 ze zmianami) oraz statutu.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może posiadać swój znak graficzny chroniony przez prawo i używać własnych pieczątek.

§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 i 2 bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

 Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:

1.      Działania na rzecz rozwoju szkoły w kierunku zapewnienia szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny (np. poprzez organizację zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, logopedycznych, prozdrowotnych, innych form terapii pedagogicznej);

2.      Działania na rzecz umożliwienie uczniom szkoły zdobywania dodatkowej wiedzy,  pobudzenia ich aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, kształcenia, wspierania i rozwijania ich uzdolnień oraz kreatywności, tworzenia warunków do intelektualnego, kulturalnego, sportowego rozwoju (np. poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,  różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – artystycznych, sportowych, kulturalno-oświatowych, innych);

3.      Wspieranie działalności edukacyjnej szkoły, wspomaganie jej planów dydaktyczno-wychowawczych;

4.      Pozyskiwanie środków na rozwój bazy materiałowej i dydaktycznej szkoły;

5.      Inicjowanie i organizacja różnorodnych form wypoczynku (np. kolonie, obozy, zimowiska, półkolonie, wycieczki, „białe” i „zielone” szkoły);

6.      Wdrażanie dzieci do działań i zachowań proekologicznych;

7.      Uspołecznienie, uwrażliwienie uczniów szkoły;

8.      Wspieranie i pomoc organizacyjna dla inicjatyw uczniów i ich rodziców (opiekunów);

9.      Pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;

10.  Promowanie szkoły w środowisku;

11.  Inicjowanie współpracy szkoły z różnymi instytucjami (naukowymi, kulturalnymi, innymi placówkami oświatowymi) oraz pomoc organizacyjna w tym zakresie.

§ 8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1.      Roztaczanie opieki organizacyjnej nad różnymi formami aktywności uczniów.

2.      Organizowanie obozów, kolonii, wycieczek, zielonych i białych szkół w kraju i poza jego granicami.

3.      Organizację zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, różnych form terapii itp.

4.      Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły

5.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych.

6.      Pozyskiwanie środków publicznych na realizację celów związanych z zapewnieniem szans edukacyjnych wszystkich uczniów, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, pochodzących z terenów wiejskich, dzieci, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny.

7.      Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

8.      Współdziałanie z samorządem, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, instytucjami i placówkami kulturalnymi w zakresie rozwoju i promocji SP 2 w Błoniu.

9.      Współpracę z placówkami korczakowskimi w kraju i za granicą.

10.  Prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich. 

11.   Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzującej dorobek szkoły.

 

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających,

3. członków honorowych

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, w tym cudzoziemiec, który nie mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Błoniu lub dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. podejmowania inicjatyw, zgłaszania postulatów i wniosków do władz stowarzyszenia dotyczących jego statutowej działalności.
3. uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
4. noszenia odznaki organizacyjnej.
5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślaniu z listy członków.

§ 13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia poprzez propagowanie celu i programu Stowarzyszenia oraz przestrzeganie Statutu.
2. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowy posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
b) śmierci członka
c) naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia
d) skreślenia z powodu zalegania z opłatą składek co najmniej o 1 rok
e) pozbawienia praw publicznych
f) likwidacji Stowarzyszenia
g) likwidacji osoby prawnej lub utraty osobowości prawnej w przypadku członkostwa osób wspierających.

2. Uchwały w zakresie wykluczenia, wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

3. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia przysługuje odwołanie od Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni.

Rozdział IV

Struktura i władze Stowarzyszenia

§16

Władzami stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 17

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje,

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany wśród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków listownie, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie z 14 - dniowym wyprzedzeniem.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
A/w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 17 ust.2
B/ w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, sprawozdawczo- wyborcze co cztery lata.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
A/ z własnej inicjatywy
B/ na wniosek Komisji Rewizyjnej
C/ na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt b i c , Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż do 8 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku lub żądania zarządowi.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Bez odbycia zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo głosowanie pisemne.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia;

2. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;

3. uchwalanie Statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby;

4. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia;

6. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

7. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

8. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

9. uchwalenie zmian w statucie

10. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

12. powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw;

13. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z 4 członków:  prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.

6. Zarząd do prowadzenia Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 23

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 § 24

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków – w tym prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

§ 25

Do zakresu działań Zarządu należy :

1. realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

2. określanie szczegółowych kierunków działania;

3. ustalanie budżetu i preliminarzy;

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;

8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

11. pobieranie składek członkowskich;

12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

13. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

14. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

15. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów;

16. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

17. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia;

 

Komisja Rewizyjna
§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2. występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzenie kontroli i lustracji;

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie;

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie;

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

§ 28

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt 3, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 Rozdział V

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że dochód z niej uzyskiwany przeznaczony będzie wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32

1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zebrania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku przyjęcia uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Majątek Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania może być przeznaczony wyłącznie na cele, dla których Stowarzyszenie zostało powołane.

 Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

2. W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).