PROJEKT EKOLOGICZNY W SP 2

 

W kwietniu 2009 roku Stowarzyszenie „O UŚMIECH UCZNIA” działające przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu przystąpiło do konkursu "Szkoły dla Ekorozwoju". Zgłoszony przez nas projekt „Myślimy globalnie - oszczędzamy wodę i energię", otrzymał wsparcie  w wysokości 5800 zł.

Nasze tegoroczne działania służyły oszczędnościom w zakresie zużycia w szkole wody i energii. Postanowiliśmy też kontynuować rozpoczętą w roku poprzednim segregację śmieci. Naszym celem była również korelacja edukacji ekologicznej z edukacją globalną.

W ramach projektu zamontowane zostały w szkole urządzenia wodooszczędne pozwalające na oszczędność wody do 84%. Wymieniono oświetlenie jarzeniowe na świetlówki energooszczędne PHILIPS MASTER TL-D ECO w miejscach, gdzie nie ma światła dziennego. Zamontowano 8 cyfrowych programatorów umożliwiających sterowanie bojlerami elektrycznymi znajdującymi się w szkole.

Zakupiony został także termokompostownik. Pomoże on uczniom w zrozumieniu procesu kompostowania i szerzej problematyki segregacji i zmniejszania ilości odpadów.

Poza konkretnymi zmianami służącymi oszczędnościom w zakresie wody i energii przeprowadzono bardzo dużo działań edukacyjnych mających na celu uświadomienie ważności podejmowanych osobiście działań na rzecz zachowania jednego z najważniejszych dla środowiska zasobów – wody oraz współzależności pomiędzy naszym trybem życia a zmianami klimatycznymi.

Umieszczono przy wyłącznikach światła naklejki pokazujące konieczność oszczędzania energii, naklejki pojawiły się także w łazienkach, przypominając wszystkim uczniom i pracownikom szkoły o konieczności oszczędzania wody. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, plakaty, ulotki, przedstawienia, układali wierszyki, hasła nakłaniające do działań proekologicznych… Klasy V wzięły udział w wycieczce do błońskiej Oczyszczalni Ścieków. Odbyła się wystawa zabawek wykonanych z odpadów. Ogłoszono również konkurs fotograficzny „Zaklęte w kropli wody”. 19 marca, z okazji pierwszego dnia wiosny i przypadającego 22 III Dnia Wody, zorganizowana została rywalizacja międzyklasowa: był konkurs wiedzowy, rewia mody w kolorze blue, rozgrywki sportowe… Zwycięskie zespoły (VID, VA, VC) otrzymały dyplomy i książki przyrodnicze; dodatkową nagrodą będzie kwietniowa wycieczka do dealera "TOYOTY".

Odbył się cykl lekcji dotyczących wody. Chodziło o ukazanie wielowymiarowości tematu i o to, by dzieci zrozumiały, że każda indywidualnie podjęta akcja ma skutki globalne i może przyczynić się do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Przez cały ubiegły rok prowadziliśmy „kalkulator ekoszkoły” pomagający ocenić wpływ funkcjonowania naszej placówki na zasoby środowiska. Przygotowane też zostały materiały edukacyjne, np. zakładki do książek pokazujace, jak oszczędzać energię.

Jesteśmy przekonani, że edukacja ekologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu świadomości prośrodowiskowej. Dzięki prowadzonym w SP 2 zajęciom z zakresu ekologii (finansowanych z budżetu gminy), realizowanym projektom, akcjom typu „Sprzątanie świata”, uczymy dzieci, jak chronić przyrodę i racjonalnie korzystać z jej dóbr.

 Aldona Cyranowicz

>>> Powrót>>>