KORCZAKOWSKA AKADEMIA ROZWOJU

Projekt MEN

Projekt realizowany był od początku września 2010 do 16 grudnia 2010. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy dzięki udziałowi w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Wspieranie programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki poprzez kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu”.

Dofinansowanie – 32340 zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zakładane działania, zaplanowane cele i rezultaty osiągnęliśmy w wymiarze określonym w ofercie projektowej.

Przede wszystkim stworzone zostały możliwości do własnych wypowiedzi dzieci za pomocą różnych środków przekazu (muzyka, ruch, plastyka, literatura, teatr). Doszło do kompensacji nierówności edukacyjnych przede wszystkim w zakresie korekty zaburzonych głosek (zajęcia logopedyczne), usprawnienia sprawności manualnej, percepcji słuchowo-wzrokowej, grafomotoryki, motoryki małej i dużej (terapia ręki, Integracja Sensoryczna).

Zwiększona została efektywność współpracy na linii szkoła – rodzice – środowisko lokalne. Rodzice chętnie włączali się do realizowanych działań, wzrosła ich wiedza na temat problemów dzieci i możliwości ich wsparcia (konsultacje w ramach zajęć Integracji Sensorycznej, zajęć logopedycznych, terapii ręki).

Osiągnięte zostały (a nawet przekroczone) zaplanowane (po  zmianach, które nastąpiły przed podpisaniem Umowy, zgodnie z decyzją i akceptacją MEN) rezultaty twarde. We wszystkich zajęciach wzięło udział ponad 200 dzieci, w tym w zajęciach prowadzonych w sposób zorganizowany (średnio raz w tygodniu) – 141 dzieci; część z tych dzieci brała udział w kilku różnych działaniach. W ramach aktywności własnej dzieci przygotowały przedstawienie i wystawę prac plastycznych. O jakości zrealizowanych działań świadczy fakt, że zostaliśmy poproszeni o prezentację przygotowanego w ramach projektu przedstawienia podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rozmowy z dziećmi i obserwacja zajęć (większość uczestników to uczniowie klas I-III, w tym sześciolatki) pozwala na stwierdzenie, że dzieci zadowolone były z udziału w projekcie, poprzez udział w poszczególnych działaniach rozwinęły swoją przedsiębiorczość, umiejętność współpracy w grupie, ciekawość świata. Dwoje uczniów uczestniczących w działaniu „Dobrze mówimy – sukces odnosimy!” wzięło udział w III Ogólnopolskim Plastycznym Konkursie Logopedycznym „Moja ulubiona zabawka logopedyczna”, zdobywając II i III miejsce na 1490 nadesłanych prac.

Dzięki zorganizowanym zajęciom sześciolatki łatwiej zaadoptowały się do warunków szkolnych.

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 „Chcemy dobrze pisać!” – terapia ręki - 1 grupa 5-osobowa, 12 godzin zajęć. Zajęcia obejmowały wstępną diagnozę uczniów skierowanych na zajęcia w celu doboru odpowiednich ćwiczeń oraz terapię w zakresie motoryki dużej i małej. Na każdych zajęciach odbywały się też krótkie, potem coraz dłuższe ćwiczenia z ołówkiem i długopisem oraz ćwiczenia wyrabiające koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność nadgarstka, dłoni i palców. Zakupione zostały zaplanowane pomoce dydaktyczne do terapii ręki.

 

„Prawidłowo mówimy, sukces odnosimy” – zajęcia indywidualne z ośmiorgiem dzieci prowadziło 3 logopedów. Łącznie zrealizowano 96 godzin zajęć (8 x 12 tygodni) W przypadku każdego dziecka działania obejmowały: diagnozę, terapię, wspomaganie terapii poprzez ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, kształcące percepcję wzrokową i pamięć, rozwijające analizę i syntezę wzrokową i słuchową. Zakupiono zaplanowane materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych.

 

„Gdzie mieszkasz, muzyko?” – zrealizowano 12 godzin zajęć z udziałem 19 dzieci uczęszczających do klas III. Zaplanowane cele zrealizowane zostały poprzez grę na instrumentach (zwłaszcza zakupionych dzwonkach chromatycznych), aktywne słuchanie, tworzenie i odtwarzanie muzyki oraz naukę piosenek z repertuaru muzyki dziecięcej oraz kolęd. W ramach działania zakupione zostały dzwonki chromatyczne i magnetofon z CD.

 

Terapia metodą Integracji Sensorycznej – przy realizacji zadania pracowało 5 terapeutów SI; łącznie zrealizowano 350 godzin zajęć; opieką objęto 28 dzieci . Działania obejmowały diagnozę oraz indywidualną terapię. Zajęcia miały charakter indywidualny, odbywały się w sali wyposażonej w nowoczesny sprzęt do terapii SI. W zależności od potrzeb prowadzone też były indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci w celu przedstawienia programów terapii przeznaczonych do wykonywania w warunkach domowych (jako dodatkowe wsparcie zaburzonych dzieci).

 

W Krainie Edukacyjnej Zabawy” – zajęciami objętych było 34 dzieci z dwóch klas integracyjnych III. Odbyło się zaplanowanych 12 godzin zajęć. Działania obejmowały połączenie zabawy z nauką języka migowego. W ramach zajęć uczniowie, np. recytowali teksty i śpiewali piosenki z wykorzystaniem języka mówionego.

 

„Literacko-plastyczna podróż do Krainy Wyobraźni” – odbyły się 24 godz. zajęć – 2 grupy – 59 dzieci. W ramach zajęć dzieci poznawały teksty literackie, np. wiersze Brzechwy, książki Kownackiej, Chotomskiej, Strzałkowskiej, Waśniowskiej, Stelmaszczyk, Kasdepki  itd., grały w gry  oraz wykonywały prace plastyczne rożnymi technikami (prace zainspirowane były poznanymi tekstami, grami  oraz świętami Bożego Narodzenia). Zajęcia obejmowały też zabawy integracyjne. Na zakończenie zajęć odbyła się wystawa prac.

 

„W zaczarowanym świecie teatru” – w 24 godzin zajęciach  (2 grupy, każda po 12 godz.) uczestniczyło 18 uczniów klas III-VI integracyjnych. Zajęcia obejmowały: ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i dykcyjne, podstawy ekspresji aktorskiej, zabawy z tekstem, prace nad budowaniem roli i spektaklu. Rezultatem działań był spektakl: „Psy i koty – ich figle i psoty”. Przedstawienie wystawione zostało w czasie imprezy integracyjnej kończącej projekt oraz podczas Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dajemy radość” w Błoniu. Dzieci i ich opiekunowie poproszeni zostali o występ także po zakończeniu projektu, podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W ramach zajęć zakupione zostały materiały do realizacji przedstawienia, np. stroje i rekwizyty.

 

„Na dobry początek” – odbyło się 12 godzin zajęć adaptacyjno-integracyjnych. Skierowane one były do 15-orga sześciolatków. Zajęcia obejmowały m.in. zabawy ruchowe, gry zręcznościowe, zagadki słuchowe, improwizacje  plastyczne,  naukę piosenek, zabawy klockami edukacyjnymi. Wykorzystano elementy pedagogiki zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej i tunelu.

 

„Razem możemy więcej! – zajęcia integracyjne dla uczniów szkoły - Zgodnie z planem odbyły się zajęcia integracyjne angażujące co najmniej 200 uczniów szkoły, pokazujące dzieciom, jak można ciekawie spędzić czas po lekcjach. Zajęcia te poświęcone były, np. zwierzętom (prezentacja przedstawienia „Psy i koty…”, opowieści o zwierzętach, konkurs  „Moje zwierzątko”), filmom (maraton filmowy, dyskusja o ulubionych filmach).

To był bardzo udany projekt. Szkoda tylko, że trwał tak krótko.

>>> Powrót>>>